sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000066833495 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6683 3495
Name: 
Johan Liljencrantz
Liljencrants, Johan
Liljencrantz, Johan
Liljencrantz, Johan (greve)
Westerman, Johan
Westerman, Johan (greve)
Dates: 
1730-1815
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Hermansson, Matthias von (1716-1789)
Horn, Gustaf Adolph (1721-1793)
Sverige Kommerskollegium (1807-04-23)
Sverige. Kommerskollegium (1802-02-22)
Sverige. Kommerskollegium (1804-08-27)
Sverige. Kommerskollegium (1804-12-12)
Sverige. Kommerskollegium (1808-11-17)
Sverige. Kommerskollegium (1809-07-10)
Sweden. Kommerskollegium (1790-05-06)
Ugglas, Samuel af (1750-1812)
Titles: 
Inträdes-tal, om svenska näringarnes undervigt emot de utländske, förmedelst en trögare arbets-drift ... 1768:
Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Emot Lån på ocontrollerade Guld- och Silfwer-Arbeten, samt theras offenteliga utbjudande och försäljning, så wäl som at Judar ej måge befatta sig med Guld- och Silfwer-Arbetens förfärdigande eller säljande. Gifwen Stockholm then 6 Maji 1790.
Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Reglemente För Mathematiske Instrument-Makerierne. Gifwit i Stockholm den 26 februarii 1799.
Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Ytterligare Kungörelse, Huru Lotspenningarne, under påstående Krigsoroligheter, böra af fremmande Fartyg i Swenska Hamnar betalas til then 1 instundande September. Gifwen Stockholm then 30 Junii 1789.
Kongl. maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Ytterligare Kungörelse och Förbud, Angående Utländske Tobaks-Bladers ut-minutering, försälgning och Inrikes transportering til andre, än Tobaks-Spinneri-Idkare, samt Snus- och Cardus-Tilwerkare. Gifwen Stockholm den 22 november 1791.
Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar- och Commerce-Collegiers Kungörelse, At Klufne ej mindre än sågade Tunnestäfwar och Bottnar af Furu och Gran äro at anse såsom lofgifne til utförsel, men at slikt Wirke af Bok ej widare får utföras. Gifwen Stockholm den 7 November 1808.
Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar- och Commerce-Collegiers Kungörelse, Om Hwad som til hämmande af Lurendrägerier och obehörige Personers afflyttande utur Riket, hädanefter wid de Skånske Fiskelägen efterlefwas och i akt tagas bör. Gifwen Stockholm den 3 Junii 1805.
Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar-Collegii och Stats-Contoirs samt Kammar-Revisions Circulaire-Bref, Til Alla them, som ombetrodt är at ifrån Kongl. Maj:ts och Kronans Cassor assignera Medel, angående theras answar, i fall utbetalningar emot Stat och Förordningar, af them befallas. Stockholm, then 10 October 1782.
Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii samt Stats-Contoirs Circulaire, Til samtelige Herrar Landshöfdingar, Regements Chefs och Commendanter, Angående Thet tractamente, som bestås Soldater och Officerarnes Drängar wid förefallande Commenderingar.
Kongl. Maj:ts och Rikets Stats-Contoirs samt Commerce-Collegii Circulaire-Bref Til Magistraterne, Angående Beräknandet af Controll-afgiften å Guld, Silfwer- och Tenn-arbeten, ifrån 1804 års början, uti Banco-mynt. Gifwit Stockholm den 17 januarii 1804.
Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii Kungörelse, Angående Frihet för Utländske Fartyg, at under wisza wilkor, afhemta och til Medelländske Hamnar utföra Rikets Producter, samt derifrån hitbringa här nödige Waror m.m. Gifwen Stockholm den 23 april 1792.
Kongl. Maj:ts och Riksens Krigs- och Kammar-Collegiers samt Stats-Contoirs Kungörelse, Om Beräknings-sättet af Soldate-Lönerne, samt Afgifterne therwid, så wäl som Soldate Vacance Afgiften wid Indelte Regimenterne. Gifwen Stockholm then 3 Martii 1780.
Kuning:sen Maj:tin ja waldakunnan Commerce-Collegiumin Julistus, sotamjesten oikeudesta maalla, että handtwercki töillä itsiäns elättä. Annettu Stockholmisa, sinä 12. päiwänä Joulu Kuusa 1804.
Memorial angående den centrala förvaltningens omorganisation den 19 aug. 1786
Memorial, angående en friare religions-öfnings beviljande, til allehanda förmögne judars och andre fremlingars inlockande til Sverige, författadt den 11 october 1760 i Amsterdam, och derifrån insändt til högvördige preste-ståndets då : varande taleman, herr archie- biskopen doctor Troilius, af då varande notarien i kongl. commerce-collegio, nu mera stats-secreteraren ... baron Liljencrants. =(Rubr.)= (Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet, 1778.).
Memorial angående utskeppningen af wårt gröfre jern-kram, eller så kallade: swartsmide, ingifwit til kongl. maj:ts och riksens commerce collegium, den 14 julii 1768, af Johan Westerman ... Hwarjämte bifogas utdrag af bemälte commerce : råds wid 1765 års riksdag ingifne riksdags- berättelse uti samma ämne. Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. ac. boktr. år 1769. På bokhandlaren Askergrens bekostnad, och säljes häftadt i desz boklåda i Stockholm för 2 dal. kopp:mt : exemplaret.
Memorial ingifwit till högloflige ridderskapet och adeln den 26 juli 1809. Af f.d. riks-rådet ... Johan Liljencrants. Andra upplagan. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1815.
Om Sveriges fördelar och svårigheter i sjöfarten, i jämförelse emot andra riken
Tal, om Sveriges utrikes handel i allmänhet, och den levantiska i synnerhet, hållet för kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 31. januarii 1770, af Johan Westerman ... På kongl. vetenskaps academiens befallning. : Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1770.
Vördsamt memorial, upläst uti höglofl. ridderskapet och adelens plenum den 16 maji 1815, af J.W. Liljecrants. Stockholm, 1815. Tryckt hos direct. och kongl. fält-boktryckaren Peter Sohm.
Wi, Johan Liljenrants, [!] Friherre, f.d. Riks-Råd, Président i Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegio ... til förekommande af lurendrägeri och tullförsnillning ...
Notes: 
Sources: