sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000012357382 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 1235 7382
Name: 
Bruorren Halbertsma
H, T.
H, T. (keapman)
Halbertsma, .. (Bruorren)
Halbertsma, Tj.H.
Halbertsma, Tjalling
Halbertsma, Tjalling Hiddes
Halbertsma, Tsjalling
Halbertsma, Tsjalling Hiddes
Master Jouke (Pseudonym)
T.H
T.H (keapman)
Tsjalling Hiddes Halbertsma
Tsysker, Tsjalling (Pseudonym)
Dates: 
1792-1852
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Nonmusical sound recording
Two-dimensional nonprojectable graphic
txt
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Colmjon, Gerben (1828-1884)
Eekhoff, W. (1809-1880)
Eekhoff, Wopke (1809-1880)
Halbertsma, Eeltje Hiddes (1797-1858)
Halbertsma, Eeltsje (1797-1858; Beziehung familiaer; see also from)
Halbertsma, Eeltsje (1797-1858)
Halbertsma, J.H. (1789-1869)
Halbertsma, Justus Hiddes (1789-1869; Beziehung familiaer; see also from)
Halbertsma, Justus Hiddes (1789-1869)
Hiddes, Tjalling (see also from)
Ploeg, F.H. van der
Ploeg, Feike Hiddes
Schetsberg, Henderikus Christophorus (Leeuwarden)
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (Ljouwert)
Vries, W.P. de (1852-1935)
Vries, Wijtze Petrus (1852-1935)
Wiersma, Ids (1878-1965)
Wiersma, J.P. (1894-1973)
Wiersma, Jacobus Pieters (1894-1973)
Titles: 
beaste freed yn Ljouter merke., De
Bericht van Tj. Halbertsma aan de Staten van Friesland wegens de botervaten, 8 Mrt. 1832.
Brief fen Jan Japicx oon Albert Isacx
Brieven van Tjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852) aan Justus Hiddes Halbertsma (1789-1869)
Brune in de Bles op trye romers
Foeke-schutter in hospes-Tryn
Forhael fen 'e thúskomst
[Fotokopy fan de oerienkomst oer de earestientsjes yn it bertehûs fan de bruorren Halbertsma
[Frânske brief fan ds. L. Patoir oan de frou fan W.P. Kluit yn Leiden oer de Lapekoer fan Gabe Skroor
Friesch Rijm in Onrijm
Friesche geschriften, gedrukt in de Lapekoer enz.
Heilingen
Honderd onbekende brieven van de Bruorren Halbertsma bij het 25-jarig bestaan der familie-stichting : (gevolgd door verslag, adreslijst en andere byzonderheden)
Iets over den aanvoer van boter en kaas aan de markt te Sneek
Knipselmap mei artikels oer en fan bruorren Halbertsma
Koekkoek
Lân-friesk : stealtjes uwt it libben fen uws Hein-omme
Liet foar it eerste bataillon Friescke sjittery, ney Bosch ijn Noard-Braban tjeande
[Losse tekstbledsjes 'Maaijke Jakkeles'
ny liet op Grouster merke
Oan de sliep
[Oantekeningen oer Eeltsje Hiddes, Joast Hiddes en oare Halbertsma's
Oon fen Speyck
reys fen Maicke Jackeles, fen Hallum ney Ljeuawert, om it ynheljen fenne Prins ta sjen, yn 1778, De
Rimen en teltsjes
roeker, De
[Samling printwurk mei teksten fan de bruorren Halbertsma
scearwinkel fen Joute-Baes, De : mei ien oanwizinge om it frysk to læzen
[Tekst: 'De Grouwster weagmasters' oan de merkegasten 1843
Tryn Jans
Vergelijkende staat van den boterprijs, gedurende de jaren 1741 tot 1750, en 1831 tot en met 1840, aan de markten te Sneek en te Leeuwarden, met eenige bemerkingen
Vertellers op de State : zeldzame, gedenkwaardige en boertige gevallen uit het oude Friesland
Weidummer merke
widezesang, De
Widze sang
wiersizzerij fen Maayke Jakkeles oon de Frieske fammen, De
Wol hondert jirren efter ien.
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL