sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000026365447 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 2636 5447
Name: 
Breuker, Pieter
Dates: 
1945-...
Creation class: 
article
cre
Language material
Manuscript language material
Musical sound recording
Nonmusical sound recording
text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Grins
Jelsma, G. (1951-)
Jelsma, Gjalt H. (1951-)
Jonkman, Reitze J. (1957-)
Jonkman, Reitze Johannes (1957-)
Meester-de Vries, Anna Hendriks (1901-1993)
Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij
Steenmeijer-Wielenga, Tineke (1946-)
Steenmeijer-Wielenga, Trijntje Johanna (1946-)
Tuinstra, Fokke
Vries, Harmina de
Weg-Laverman, Jant van der (1939-)
Wiltenburg, Hans
Ynteruniversitaire Stúdzjerie Frysk
Titles: 
Brief van Anna Hendriks Meester-de Vries (1901-1993) aan Pieter Breuker (1945-)
fiifde woansdei, De : 150 jier PC (1853-2003)
Freemwurk : Frysk yn de twadde faze : havo vwo
How to teach West Frisians the spelling of their language
In neislachwurk oer ynterferinsjes
Kaatsen, cachier en Mulier : catalogus
Keats
Keatsen en Frysk
Keatsen op Gotlân
Keatserstaal
Kievit tussen pet en wet : hijkes en sijkes
KNKB en de PC, De
Koai en syn famylje
Koaikersterminology c.a.
Kostelijke koopwaar : de handel in Friese kievitseieren (1850-1900)
kunst van het eijer zoeken
Lânskip fan myn libben
[Learlingkaart
[Lêzing hâlden op it Skriuwerwykein: 'Is sport in literêr ûnderwerp, yn it bysûnder yn it Frysk?'
literatuerman oer sosjolinguistyk
Literêr Histoarysk Wurkferbân.
Ljipaaisikerstaal
Maartemaitiid
Met de Friese slag
Misledige majesteit
Net de ienichste
nieuwe Kaatsmuseum, Het
Nieuwe perspectieven voor onderwijs en opleiding : ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en in de professionalisering van leraren
Noarm en ynterferinsje : lêzingen fan de YSF-stúdzjedei fan 9 april 1983
noarm fan it Frysk en taalideology, De
Noarmaspekten fan it hjoeddeiske frysk
Noch wat mear oer einekoaien
Nochris keatsen yn Toskane (Italië)
Normaspecten van het hedendaagse Fries
Nynke fan. Koperen Tún. Hichtum.
Oan de hang : in samling skôgingen, artikels en lêzingen oer keatsen, keatshistoarje, keunst en kultuer
[' Oanfoljende fraachlist petear Meester ' fan P. Breuker, mei koarte bibliografy yn hânskrift A. Meester-de Vries]
Oer Bil(t)kluten, Bûtenfriezen en bûtenslaggen
Oer it lienen fan bûne morfemen út it Hollânsk yn it westerlauwerske Frysk
Oer ûntstean en útjaan fan De Jonge priiskeatser (1924-1939)
Oersetting Lebecq
Op de rigel : systematyske bibliografy fan it wurk (1966-2009) fan Pieter Breuker
P. C. yn de literatuer, De
PC giet ûnder alle omstannichheden foar'. By it ôfskied fan dr Hannema as PC-foarsitter, 'De
PC: in bysûnder lid fan de keatsfamylje, De
PC-kenningsbal en syn foargongers, De
Pieter Breuker fertelt oer de Keatsútstalling 'Boppe' yn it Frysk Letterkundich Museum
Ramtlearplan Frysk yn it fuortset ûnderwiis 2005
Reaksje en replyk. Ta de yndieling fan de Fryske haaddialekten
Recente invloeden van het Nederlands op het Fries
rôze ko, De
Rûchhouwers oer keatsen (2)
Simmerske lûden oer Fryske sporten
Skingen. (opslein op c.d. Paj 1 en 2, nûmer 4). (en op dvd Oqd 1 en 2, map Paj, nûmer 4)
Sporthistorie : tussen feit en mythe
Steaten, jou it Frysk de romte/rûmte!
stuit, De
Ta de didaktyk fan ynterferinsjes yn it fuortset ûnderwiis
Ta de stúdzjedei oer 'It Frysk en syn noarm'
Ta de taalnoarm fan de AFUK
Taal en identiteit
Taalenkete ûnder lêzers wiist út : Rink foar in boek, Rients foar in lietsje
Taalkundige skaaimerken fan normearre Frysk
takomst fan it Frysk, De : standerdisearje of fierder forhollânskje?
Terreinverkenning van het kaatsonderzoek
touwen oprêden ds. Dijkstra hâldt op, De
Trioel. Trinus Riemersma: altyd itselde
Trioel. Twa tagelyk: Tony en Trinus
[Typoskript artikel: 'Dichters oer Aaisykjen'
[Typoskript artikel: 'Moderne romantheory as nijste hillige' (Trotwaer 1974-6,293-311)
[Typoskript fan it boek oer it keatsen: 'Kaatsen: lange traditie, levende sport'
Utrikken Liuweprint oan 'De fiifde woansdei 150 jier P.C.' en Welpeprint oan 'De Tsien fan Nynke van Hichtum' skreaun troch Anny de Jong, mei Jan Schotanus, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Pieter Breuker, Baukje Wytsma, Jan Pieter Janzen, Haye Bijlstra, Anny de Jong, Jant van der Weg, Afke Hoekstra
Van de redaktie
Van Frankrijk naar Friesland : kort historisch overzicht van 'ons' kaatsen
Van speelkwartier tot break : vertaling van het proza en de poëzie uit Pieter Breuker, Boarterskertier (2003)
Waling Dykstra en de PC-bal
Wêrom lêst de Fries net mear Frysk? Fier socht
Westfries kaatsen mag niet verloren gaan
Wie nu zwijgt, draait 'aaisykjen' nek om : te gast
Wurk fan Sjirk : in blomlêzing út it wurk fan Sjirk van der Burg
Wynsen Faber en de Mulierbal
Ynlieding yn de Frisistyk
Ynterview mei Rinke Tolman ôfnommen troch Pieter Breuker oer de eardere Jongfryske Mienskip.
Notes: 
Ryksuniv., Diss.--Grins, 1993
Sources: 
BOWKER
CEDA
DAI
NTA
TEL