sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000043895896 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 4389 5896
Name: 
E.H (Dr)
Eeltje Halbertsma (Nederlands schrijver)
Eeltje Hiddes
Eeltsje Halbertsma
Eeltsje Halbertsma (Frisian writer)
Eeltsje Hiddes Halbertsma
Eeltsje Hiddes Halbertsma (niederländisch-friesischer Schriftsteller)
H, E. (Dr)
Halbertsma, .. (Broerren)
Halbertsma, .. (Bruorren)
Halbertsma, E.H.
Halbertsma, Eelko Hiddes
Halbertsma, Eeltje
Halbertsma, Eeltje Hiddes
Halbertsma, Eeltsje
Halbertsma, Eeltsje Hiddes
Hiddes, Eeltje
Dates: 
1797-1858
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Musical sound recording
Nonmusical sound recording
Projected medium
Creation role: 
author
lyricist
Related names: 
Colmjon, Gerben (1828-1884)
Eekhoff, W. (1809-1880)
Eekhoff, Wopke (1809-1880)
Halbertsma, J.H. (1789-1869)
Halbertsma, Justus Hiddes
Halbertsma, Justus Hiddes (1789-1869)
Halbertsma, Tj.H. (1792-1852)
Halbertsma, Tjalling Hiddes (1792-1852)
Lange, Jan de (Deventer)
Lange, Jan de (jr., Deventer)
Meulen, T.G. van der (1824-1906)
Meulen, Tsjibbe Gearts (1824-1906)
Paardekoper, J.
Poortinga, Ype (1910-1985)
Poortinga, Ype Rinses (1910-1985)
Van Hasselt, Gerard (1751-1825)
Wiersma, J. P. (1894-)
Wiersma, Jacobus Pieter (1894-)
Titles: 
Aan mijn vriend G. van der Meer, bij deszelfs bevordering tot doctor in de geneeskunde
Ad amicum Gerhardum van der Meer, quum summos in medicina honores adipiscitur
âlde Friezen, De
aldershuws
dorp Grouw, Het
Eölus, syn antwird oan Doctor J.H. Halbertsma
Etymologicum teutonicae linguae [Ed. partielle]
flotgærzen
foarname uut-fen-huwzers yn Frieslân, De
Foeke-schutter in hospes-tryn schutters-sankje
Frysk folksliet
Fryske wurden út Kiliaen
Grewa fen stoarm en onwaer
Heilingen
Honderd onbekende brieven van de Bruorren Halbertsma bij het 25-jarig bestaan der familie-stichting : (gevolgd door verslag, adreslijst en andere byzonderheden)
Hypopion-Keratitis door enting van Aspergillus Flavescens
In wird mannich fen de weagmasters
It marke : meldij: W. A. Mozart
Jonkerboer, De : [tekst fan it] sjongspul yn twa bidriuwen, frij nei motiven út it forhael fan Dr. Eeltsje Halbertsma
jonkerboer, of Krystyd in Sint Steffen yn Ald Frieslân, De
Junkbauer, oder Weihnachten und Sanct-Stephanus im alten Friesland, Der
Knipselmap mei artikels oer en fan bruorren Halbertsma
Koarte skôging fan Anne Wadman oer Eeltsje H. Halbertsma.
lapekoer fen Gabe Skroor
lappekorf van Gabe-snijer
Lappenkorb von Gabe Schneider aus Westfrisland, Der : mit Zuthaten aus Nord-Frisland
Leed ind wille : Frysk rym fen Eeltsje Halbertsma
[Liet: 'Het rietmuschje en de grijsaard'
[Liet: 'Hirde Friezen' (Grouster weagen)
Mienskiplik miel fen de "Broederschap der notarissen in Nederland" op Woansdei de 25ste fen Haeimoanne 1906 yn ien fen de greate sealen fen Visser to Ljouwert
Minne Jorrits reis nei it Kollummer oproer
Minnebrieven uit 1822/23 van doctor Eeltje en Baukje Fockens
Murk fen Ipecolsgea : kluchtspil, mei sang, yn fjouwer bidrjuwen
Noärcher ruen oan Gabe scroar, De : ien brief screaun yn de moanne
Nutslezingen
[Oerskreaun fragmint fan fan Jonker Pyt en Sibbel
Op it beklieuwen fen de heagste docterlijcke eeretreppen, fen mijn freun Gerhard van der Meer
Op it doctor-wirden fen myn mieg K. T. Halbertsma, to Leiden, disse 19 Juny fen it jier 1837
[Oppe sulveren brullofte fen uws freunen Lykle in Weeltje
Poezij en proaza, fan Eeltsje Halbertsma : blomlêzing u̇t syn wurk
[Programma Dokter Eeltsje Feest op Freed 8 oktober 1897 to Grou
quickborn plat duetske rymkes, De
[Rede útsprutsen (yn it Frysk) troch Tineke Steenmeijer-Wielenga by de ûntbleating fan de tinkstien yn de muorre fan Hûzebosk 1 te Grou op it plak dêr't it hûs fan Eeltje Hiddes Halbertsma stien hat
reis nei de jichtmasters, De : blijspil yn fjouwer bidrjuwen
Reportage oer de útstalling wijd oan Eeltsje Hiddes Halbertsma, mei pakesizzer Tjalling Halbertsma; Stripboek 'Piter Wilkens tekene' oer de ferskes fan Piter Wilkens makke troch Charles van den Broek.
Request
Rimen en teltsjes.
Rosa : aan de meisjes
[Samling printwurk mei teksten fan de bruorren Halbertsma
scearwinkel fen Joute-Baes, De : mei ien oanwizinge om it frysk to læzen
Silersliet
Skippers-sankje
Specimen literarium de magistratuum probatione apud athenienses ...
Tajefte
[Tekst: 'De Boalsetere merke fen Hoatse mei siin Wobbel
Tjien sangstikjes uut de lapekoer
Toevoegsel op de Lapekoar van 1829, voor de goede vrienden van den uitgever
treemter, De
Tryn Jans
Twîgen uwt ien âlde stamme
Twijgen, uit een ouden stam opgeschoten
Vertellers op de State : zeldzame, gedenkwaardige en boertige gevallen uit het oude Friesland
Vriesland
winter van 1620 in het Waterland, De
Ynterview mei Annemieke van der Weide en Fokko Bosker 'In Friesland staat een huis' oer de Halbertsma-villa yn Grou en oer de bewenner dêrfan Eeltsje Halbertsma.
Zoo zijn er
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL