sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000051064507 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5106 4507
Name: 
Ulrica Eleonora
Ulrica Eleonora a Suediei
Ulrica Eleonora (d.y., drottning av Sverige)
Ulrica Eleonora di Svezia (regina regnante di Svezia)
Ulrica Eleonora (Queen of Sweden)
Ulrica Eleonora (Sverige, Drottning, 1688-1741)
Ulrica Elionor I de Suècia
Ulrica Leonor da Suécia
Ulrica Leonor de Suecia (reina de Suecia desde el 30 de noviembre de 1718 al 29 de febrero de 1720)
Ulrica (Schweden, Königin)
Ulriika Eleonoora
Ulrika Eleonora ar Yaouankañ
Ulrika Eleonora av Sverige
Ulrika Eleonora của Thụy Điển
Ulrika Eleonora (d.y., drottning av Sverige,)
Ulrika Eleonora (de yngre)
Ulrika Eleonora den yngre
Ulrika Eleonora (die Jüngere)
Ulrika Eleonora II, Queen of Sweden (Swedish queen, 1688-1741)
Ulrika Eleonora od Švedske
Ulrika Eleonora, Queen o Swaden
Ulrika Eleonora (Queen of Sweden,)
Ulrika Eleonora, Queen of Sweden (Queen of Sweden)
Ulrika Eleonora (reine de Suède,)
Ulrika Eleonora (Schweden, Erbprinzessin)
Ulrika Eleonora (Schweden, Königin, 1688-1741)
Ulrika Eleonóra svéd királynő
Ulrika Eleonora Švédská
Ulrika Eleonora (Sverige, Drottning, 1688-1741)
Ulrika Eleonora (Sveriges, Götes och Vendes drottning 1718-1720, Sveriges drottning 1718-1741)
Ulrika Eleonora the Younger
Ulrika Eleonore (Königin von Schweden)
Ulrike Eleonora van Zweden
Ulrike Eleonore (Schweden, Königin)
Ulrike Eleonore (Schweden, Königin, 1688-1741)
Ulrique Eléonore
Ulrique-Éléonore de Suède
Ulryka Eleonora Wittelsbach
Улрика Елеонора
Улрика Елеонора Шведска
Ульрика Элеонора Шведская (королева Швеции)
Ульріка Елеонора
Ульрыка Элеанора
Ուլրիկա Էլեոնորա
אולריקה אלאונורה, מלכת שבדיה
اولریکا الیونورا
สมเด็จพระราชินีนาถอูลริกาแห่งสวีเดน
울리카 엘레오노라
ウルリカ・エレオノーラ
乌尔丽卡·埃利诺拉
Dates: 
1688-1741
Creation class: 
Computer file
Language material
Related names: 
Friedrich (I.; Schweden, König; 1676-1751; Beziehung familiaer; see also from)
Sverige Kungl. Maj:t (1718-12-11)
Sverige Kungl. Maj:t (1731-10-06)
Sverige Kungl. Maj:t (1738-12-05)
Sverige Riksrådet (1713-11-02)
Sverige Riksrådet (1713-12-01)
Sverige Riksrådet (1714-02-01)
Sverige Riksrådet (1714-05-12)
Sverige Riksrådet (1714-10-07)
Sverige. Kungl. Maj:t (1731-06-19)
Sverige. Rikets ständer (1738-08-24)
Sweden Sovereign (1718-1720 : Ulrika Eleonora) (see also from)
Sweden. Riksrådet
Sweden. Sovereign (1718-1720 : Ulrika Eleonora)
ulrike eleonora i queen consort of charles xi
Titles: 
Collier's enc., 1983:
Friedrich. Med Guds nåde Sweriges Göthes och Wänders Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Heszen &c. &c. &c. ... Vnder then 21 Octob.nästl förmäla Riksens Ständer, at hos Them i öfwerwägande kommit, huruledes ingen wisz tid blifwit the Creditorer, som vnder then Siunde och the föregående Numrerne i Reglementet för Riksens Ständers Contoir, äga någre Fordringar ...
Hennes Kongl. Höghets Arf-Princessans, Och Samtelige Kongl. Maj:ts Härwarande Herrar Råds Åtwarning Angående hwarjehanda willfarelser och swärmerij, som sig här insmygt emot den rätta Christeliga Läran och Gudstiensten.
Hennes Kongl. Höghets Kongl. Maj:tz samtel. härwarande Råds Resolution och förklaring, öfwer Presterskapets vtaf Skara Stifft, wid thenne Stendernas nu hålne almenna sammankomst, inlefwererade beswär, Gifwen Stockholm then 20 Februarii 1714.
Hennes Kongl. Höghets Och Kongl. Maj:ts Samtel. härwarande Herrar Råds Publication, At dem, som i afkortning på deras Contribution för tilkommande År 1715, den samma nu strax willia erläggia, bestås en half pro Centro om Månaden til den tiden De Contributionen betala borde.
Hennes Kongl. Höghets Och Kongl. Maj:ts Samtl. härwarande Råds Påbud Angående en Magasins-Hielp och Giärd, Som för innewarande År 1715. i wisza Provincier och Landsorter med Persedlar och Penningar kommer at erläggias. Dat: Stockholm den 24 Septemb. År 1715.
Hennes Kongl. Höghets Och Kongl. Maj:ts Samtl. härwarande Råds Yterligare Påminnelse Och Publication, Angående De Nya Tre Dalers- och Sexmarks Plåtarne Samt Halfören, som nu böria blifwa utdelte och giängse. Stockholm den 3 August. År 1715.
Hennes Kongl. Höghets och samtelige Kongl. Maj.ts härwarande herrar råds placat angående banco-werkets beskydd och uprätthållande samt dess credits bestyrkande och befordran ... Stockholm, den 7. octob. ar 1714.
Hennes Kongl. maj:ts nådige Placat, Om det Tridie slags Mynteteckens, Wett och Wapn Kallat, Inwäxlande. Daterat Stockholm den 21. februarii 1719.
Hennes Kongl. maj:ts nådigste Påbud, Om Skillnadens Uphäfwande, Emellan de stämplade och ostämplade Kopparplåtar, samt om de gamla och nya halförars med de så kallade Slantars rätta wärde. Dat. Stockholm den 29 decemb. an. 1718.
Hennes Kongl. maj:ts nådigste Placat, Angående Bergs-Brukens Förseende med Spannemål och andre Lifsmedel. Gifwit Stockholm, den 19 decembris 1718.
Hennes kongl. maj:ts, wår allernådigste drottnings Swar, til riksens ständers stora deputation, fördt af hans excellence herr riksrådet gref Bonde, den 24. aug. 1738. Stockholm, tryckt uti det kongl. tryckeriet. Cum privilegio.
Huruledes och på hwad sätt Hans Kongl. Maj:t utaf en högstbepriselig Kongl. nåd och ömhet för godt funnit ... som icke hafwa erlagt Contributionen ...
Ihro Königl. Hoheit Ulricæ Eleonoræ, Der Schweden, Gothen und Wenden Erb-Princeszin, &c. Wie auch Derer sämptlichen Ihro Königl. Maytt. gegenwärtigen Herren Rähte Vermahnung, Allerhand Irrthümer und Schwärmereyen, welche allhier wieder die rechte Christliche Lehre und Gottes-Dienst eingeschlichen, betreffende.
Karl XII:s brefvexling, förnämligast med sin syster, prinsessan Ulrika Eleonora, ifrån åren 1698-1709.Efter original-brefven utgifven [af. : P.A. Wallmark.] Med ett fac-simile och ett bihang. 2a uppl.
Kings, rulers and statesmen:
Kongl. Maj:ts allmänne kundgiörelse angående de med deras maj:t maj:t konungen af Stora Brittannien såsom hertig och chur-furste af Brunswig och Lüneburg samt konungen af Preussen slutne freder, gifwen Stockholm den 9 martii 1720.
Kongl. Maj:ts Förordning, Hwad wid Domars och Rättegångs skrifters tryckande widare kommer at i ackt tagas. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 10. Nov. 1738.
Kongl. maj:ts nådige Förordning Angående Läne-Banco-Attester, som Ägaren blifwit frånstulne. Gifwen Stockholm i Råd-cammaren then 13. julii 1731.
Kongl. maj:ts nådige Frikallelse Bref för General-Tull-Arrende-Societeten, Angående Det åhr 1726. den 31 Martii uprättade, och samma dato 1730. til ändalupne Contractet. Gifwen Stockholm i Råd-cammaren den 30 septembr. åhr 1731.
Kongl. maj:ts nådige resolution och förklaring, öfwer the måhl, som thes trogne krigsbefäl af the indelte regementer wid thenne riksdag i underdånighet andragit. Gifwen Stockholm i råd-camaren then 19. julii [!,=junii) 1731. Cum gratia : & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, uti thet kongl. tryckeriet, hos Joh. Henr, [!] Werner, directeur öfwer alla tryckerien i riket åhr 1731.
Kongl. Maj:ts Nådige Resolution Uppå Föreståndarenas wid St. Hedwig Eleonoræ Kyrka här i Stockholm gjorde ansökning. Gifwen Stockholm i Rådkammaren then 5. Decemb. 1738.
Kongl. Maj:ts Nådigste Förordning Om Förhöjningen På de härtils slagne Koppar-Plåtar och Koppar-skilliemynt, Samt huru Kopparmyntet, som härefter myntat blifwer, skal giälla.
Kongl. Maj:ts Öpne Bref, Om En Collects samlande öfwer hela Riket, jemte Stamböckers inrättande, til Åbo Domkyrkios reparation. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 18. Dec. Åhr 1738.
Kongl. maj:ts Påbud Angående dem, Som fara Siö-Tullarne förbi, utan at sig dersammastädes behörigen anmäla. Gifwit Stockholm i Råd-cammaren den 7. octob. 1731.
Kongl. may:ts nådige Förordning Om Swenska Heelfrihetens uphörande för Utrikesbygde Skep. Gifwen Drottningeholm i Rådcammaren d. 2. aug. 1731.
Lettres patentes de sa majeste la reine aux etats generaux du royaume, pour la convocation de la diéte generale, qui se doit tenir à Stockholm le 20. janv. v. st. 1719. Datées à Stockholm le 15 decemb. v. st. 1718. Traduit du suedois : sur la copie. Imprimée à Stockholm, à l'imprimerie royale.
Prinsessan Ulrika Eleonoras dagboksanteckningar 1709 : Utg. af E.W.Dahlgren Med två facs.
Privilegia, Utaf Then Stormächtigste Drottning Ulrica Eleonora, Sweriges, Giöthes, och Wändes Drottning, Stor-Furstinna til Finland, Hertiginna uti Skåne, Estland, Lifland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin-Pommern, Cassuben och Wänden, Furstinna til Rügen, Fru öfwer Ingermanland och Wiszmar, Pfaltzgrefwinna wid Rhein i Bejern, til Jülich, Cleve och Bergen Hertiginna: Så ock Landtgrefwinna och Arfprincessa af Heszen, Furstinna til Hirschfeldt, Grefwinna til Catzen Ellnbogen, Dietz, Ziegenheim, Nidda och Schaumburg &c. &c. Gifne Sweriges Rikes Ridderskap och Adel den 26 maji åhr 1719.
Regents of nations:
Rulers and gov. of the world:
Sweden. Sovereign (1718-1720 : Ulrika Eleonora). Hennes Kongl. Majts. nådige stadfästelse och försäkring öfwer wäxel- och läne-bankens undfangne privilegier ... [MI] 1719:
Til alla Gouverneurer och Lands-Höfdingar.
Wälborne Herr Baron och Landzhöfdinge Johan Hoghusen.
Wi Ulrica Eleonora med Gudz nåde, Sweriges, Göthes och Wändes drottning ... huru och på hwad sätt myntetekn och ständernes mindre zedlar i allmän handel och wandel owägerligen skulle wara gångbare ...
Notes: 
Sources: