sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000051948695 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5194 8695
Name: 
Johan Lorens Odhelius
Johan Lorens Odhelius (Swedish translator)
Odelius, Joh. Ludw
Odelius, Johann L.
Odelius, Johannes L.
Odhelius, Joh. L.
Odhelius, Joh. Lor
Odhelius, Johan L.
Odhelius, Johan Lorens
Odhelius, Johan Lorentz
Odhelius, Johan Lorenz
Odhelius, Johannes L.
Odhelius, Johannes Laurentius
Dates: 
1737-1816
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
editor
translator
Related names: 
Bergius, Peter Jonas (1730-1790)
Cook, James (1728-1779)
Deshais-Gendron, Claude (1663?-1750)
Drysén, Per Samuel (1760-1818)
Linnaeus, Carolus (1707-1778)
Linné, Carl von (1707-1778)
Meissner, August Gottlieb (1753-1807)
Pope, Alexander (1688-1744)
Roustan, Antoine Jacques (1734-1808)
Sanseverino, G R di
Titles: 
°Aminnelse-Tal öfver Kongl. Vet. academiens Framl. Ledamot Herr Docto*. -
Åminnelse-tal öfver... Pehr Kalm... hållet... den 15 novemb. 1780.
Anmärkningar vid starr-operationen och den sjukas skötsel derefter. Upgifne uti inträdes-tal, för kongl. vetenskaps academien, den 15 febr. 1775. Af Joh. L. Odhelius ... Stockholm, tryckt i framl. direct. Lars Salvii tryckeri, 1775.
Anmärkningar wid en af herr Bousquet utgifwen afhandling om china barkens miszbruk./(Joh. L. Odhelius.) Stockholm, tryckt hos Lorens Lud. Grefing, 1766.
Betänkande öfwer qwaksalware, skrifwit såsom bref från en medicinæ doctor i London, til en adelsman i Bath. Från fransyskan öfwersatt. Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg, 1761.
Bref till författaren af Swaret uppå et, så kalladt, betydeligit bref ifrån en wän i Stockholm, /angående alliance-wärket,/ tryckt hos Peter Hesselberg. Stockholm 1769. =(Rubr.) Anon=. (Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet : 1769. Och nu 2:dra gången upladt [!] på auctorens bekostnad, hos Johan Edman, kongl. Acad. boktryckare i Upsala, 1769.).
Christendomens försvar i hänseende till politiken. Öfversättning./(Anton Jaques Roustan.) Stockholm, 1815. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström.
Dödligheten i Stockholm, i et tal för k. vetensk. acad. granskad då præsidium nedlades den 16 febr. 1785 af Joh. Lor. Odhelius ... Stockholm, år 1785. Tryckt hos Johan Georg Lange.
Enfaldigt och oförgripeligt förslag at genom en enda krigs-expedition kunna realisera banquens sedlar, samt göra wårt kära fädernesland lycksaligt, mägtigt och fruktat för sina grannar. =Anon.= Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet : hos Joh. Arvid Carlbohm, 1769.
Försök om menniskan, af Alexander Pope. På obunden svenska öfversatt från engelskan. Stockholm, tryckt hos assessoren Johan Pfeiffer år 1774.
Historisk granskning öfver de af herr Voltaire föregifne fyra lycksaliga tider. Hvartil är bifogat samtal emellan Brutus och Cæsar på de eliseiska fälten af Ant. Jacqves Roustan ... Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktryckare : på bokhandlaren Askergrens bekostnad, år 1769.
Påminnelser, vid det brukeliga sättet at bota ögats sjukdomar. Understälte kongl. collegii medici granskning af ... Joh. Lor. Odhelius, då han som assessor där intog sit säte, den 30 martii 1772. Stockholm, tryckt hos Andreas Holmerus : år 1772.
Råds-protocoller, angående twänne förslag i aldeles lika befordrings-fråga, hwilka woro bägge upsatte efter en och samma af 1769 års riksdags högl. secrete utskott, tydeligen gifne föreskrift, och hwaröfwer klagades utur lika principe; : men det oagtadt, medelst aldeles stridige beslut i rådet blefwo afgjorde. De kunna således tjäna riksens höglofl. ständers stora secrete-deputation til någon hjelpreda. I fall det skulle pröfwas rättwist at härwid göra någon upmärksamhet. : Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1771.
Sätt at bibehålla sjöfolkets hälsa. Försökt på engelske krigskeppet, Resolution, under en resa af 3 år och 18 dagar, med sådan framgång at ingen enda af 118 mans besättning dödt af skörbjug. Beskrifvit uti bref til k. eng. vet. societ:s : præsident herr Joh. Pringle ... af capitain Jacob Cook ... Hvarvid äro bifogade: herr præs. Pringles anmärkningar öfver de nyaste förbättringar i detta ämne. Öfversatt af Joh. Lor. Odhelius ... Stockholm, tryckt uti k. ordens-tryckeriet : 1778.
Specimen academicum, sstens [!] Chinensia Lagerströmiana ...
Stor-hertiginnans af Toscana, Bianca Capello, lefverne och död. Öfversättning. Stockholm, tryckt hos Joh. Chr. Holmberg, 1795.
Svar, på den af vettenskaps- sällskapet i Bern förestälte fråga: Hvilka medel kunna förbättra et fördärfvat folk, och hvilken är den fullkomligaste plan en lag-stiftare i sådan afsigt bör följa? Af Anton Jaques Roustan ... Stockholm : tryckt hos Johan Georg Lange, på auctors bekostnad, 1768.
Tal, då vice præses i Stockholms consistorium, kyrkoherden i Clara ... Arnold Asplund jordfästes. Hållet i Claræ kyrka d. 19 januarii 1815 af Per Samuel Drysén ... Stockholm, 1815. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström.
Tal om veneriske sjukdomars botande med upplöst guld. Hållet vid præsidis ombytet i kongl. vetenskaps-academien den 19 aug. 1812 af Joh. L. Odhelius ... Stockholm, tryckt hos J.P. Lindh, 1812.
Tvänne svar på frågan om orsakerne, hvarföre gikt har i de senare åren blifvit en mera allmän sjukdom här i landet, än tilförene? Samt hvilka äro de bästa förvarings- och bote-medel emot samma sjukdom? Hvilken fråga, år 1761, blef af : kongl. vetensk. academien upgifven. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1762.
Underrättelse huru man, i brist af läkare, kan bota sig sjelf för den farliga veneriska sjukdomen, 1775:
Våldet på Belindas låck. Comisk hjältedigt af Alexander Pope. Öfversättning. Stockholm. Joh. Sam. Ekmanson. 1797.
Notes: 
Sources: 
NTA