sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000053792778 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5379 2778
Name: 
Isaacus Rothovius
Isaacus Rothovius (Finnish bishop)
Isaacus Rothovius (Fins priester (-))
Isak Rothovius
Rothovio, Isaaco Bergero
Rothovius
Rothovius, Isaaco B.
Rothovius, Isaacus B.
Rothovius, Isaacus Birgeri
Rothovius, Isac
Rothovius, Isak
Dates: 
1572-1652
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
translator
Related names: 
Jacobus Henrici, d (1644)
Mattsson
Meurer
Olofsson Helsing
Parvio, Martti (1918-1993)
Reusner
Samson (v. Samson-Himmelstierna), Hermann -1643
Titles: 
christelig predican hållen vthi alla församblingar öfwer hela ... bischopz stifftet Åbo, vppå ... tackseijälse daghen 7. novemb. anno 1645. för ... at thet blodigha krijget emellan ... Sweriges rijke och Danmark, är ... wendh vthi, Een : en trygg frid och roliggheet
christeligh liik-predican om menniskiones ostadiga lägenheet i thenna werldenne och then tröst som wij ther emoothafwe uthi then wälb. herrens H.K.M:ts sampt Sweriges rijkes fordom högbetrodde man nu saligh hoos gudi Torsten Stålhandskes til Humelsund, Öfwerby och Alten, general öffuer cavallerijt och öffuerste öffuer itt regemente til häst och itt regemente til foot, begraffning hwilken ifrå thenna werldenne i herranom roligen affsompnadhe uthi Hadersleben den 21 aprilis om påskedagen anno 1644, Een
christeligh lijkpredikan, om menniskiones rettferdighet in för Gudh, och Gudz barns stora herlighet effter thetta liffuet. Vthi... frw Barbro Axels dotters Bielkes begraffningh, hwilken ... affskedd bekom ifrå thenna werden, vppå sin gård Ringstada then 12. januarij åhr 1624. Hållen aff Isaaco Bergero Rothovio P. Nycopensi. Vthi Jäders kyrkio, then 22. feb. ther then saliga frwn ... bleff i sin hwilokammer hoos sin saliga herre nedsett ..., Een
christeligh och eenfaldigh predikan offuer then merckeligha historiam Joh. 6. ther wår Herre Christus, vthi öknenne mättadhe femtusend män, medh fem biugabrödh och twå fiskar. ..., Een : Hållen i Nyköpingh Dominica Lætare anno 1623.
christeligh predican om möte och samquemder.
Concio de conciliis seu synodis, 1616:
Constitutiones, pastoribus in dioecesi Aboensi
En christelig predican, öffuer then cxxjx. konung Davidz psalm : hållen på then stoora bönedaghen som är then 7. september. anno 1633. vthi Åboo domkyrkia
En christeligh predican, vthi hwilken handlas om the christnas collatz oc gestebodh. ... : Hållen i Nyköping, på then andra söndagh effter trettonde dagh, åhr 1623 ...
En christeligh predikan öfwer thens ädle ... Carl Gyldenhorns til Diula och Siöholma saliga lijk: hwilken i Herranom affsomnade ... then 9. april åhr 1622 ... then 9. april åhr 1622.
En christeligh tacksijelse predikan, til Gudh wår herra, hållen i Åbo domkyrckio then 15. Julij anno M DC XL. På hwilken dagh en konungzligh academia ther sammastädes bleff inaugurerat. Aff Isaaco Bergeri Rothovio ...
Några christeliga boot predikningar
Öffwerheetenes ähre-smycke. : Thet är: een christeligh hyldningz predikan, när ... herr Gustaff Adolff, Sweriges ... konung ... annammadhe medh lycka aff sina vndersåterna vthi Rijgha stadh hyldning. : Hållen ... anno 1621.
Oratio synodalis de ministerio ecclesiastico. In synodo Veteris Carleby ... 3. die augusti, anni 1628.
Then christeligha läran om een sanskyllig boot och bättring, och om een saligh beredelse til ... Jesu Christi tilkommelse ... : Vthaff Hieremiae klago wijsor i tiugo predikningar författat, ock i Åbo domkyrkio håldne
Yxi christillinen saarna : pidhetty Turusa, sen suuren ychteisen rucous päivän pälle, 20. Maji, wuonna 1633.
Notes: 
Sources: 
TEL