sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000054859145 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5485 9145
Name: 
Jesper Svedberg
Jesper Swedberg (schwedischer lutherischer Theologe)
Jesper Swedberg (svensk præst)
Jesper Swedberg (svensk präst)
Jesper Swedberg (svensk prest)
Jesper Swedberg (Swedish hymnwriter)
Jesper Swedberg (Zweeds priester (1653-1735))
Svedberg, Jesper
Swedberg, Jesper
Swedbergius, Jesperus
Dates: 
1653-1735
Creation class: 
cre
Language material
Notated music
Text
Creation role: 
author
commentator
editor
lyricist
translator
Related names: 
Wallin, Johan Olof (1779-1839)
Wankijff
Wetterberg, Gunnar (1883-)
Titles: 
=Sanctificatio sabbati, sabbatens helgande. Norrköping. 1-4. 1734.=.
America illuminata, skrifwen och utgifwen af thes biskop, doct. Jesper Swedberg, åhr 1732.
Breftil prästerskapet i Skara stift angående theras begrafningar, ...
Catechismi andeliga öfning eller Predikningar öfwer Luthers Lilla cateches.
Catechismi gudeliga öfning; jämte tröstrikt samtal med en högst bedröfwad själ, angående swår känning af ungdoms-brist och annan synd; upsatt af Jespero Swedberg ... Andra uplagan. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos : Joh. Arv. Carlbohm, 1772.
Dagar komma Herre signe du och råde : SvPs/PoS 77
Davids psalmer för kyrkan, skolan och hemmet : Jemte bearb.
Demophilii similitudines, seu vitæ curatio ex Pythagoreis.
Dionysii Catonis disticha de moribus ad filium, cum lemmatibus Sturmii, & græca versione J. Scaligeri; commentariis illustrata, ac in academia Upsaliensi ann. MDCLXXXI. ad disputandum proposita: nunc denuo revisa, ac versione svecana : & germanica aucta & in lucem edita a Jespero Swedberg ... Upsaliæ, ex officina J.H. Werneri, reg. acad. typogr. [1703.].
Disticha Catonis.
Doctrinæ cœlestis compendium minus: ex locis theologicis Matth. Hafenrefferi collectum. Et in usum scholarum editum. Cum grat. & priv. s.r. maj. Scaris, typis Kelbergianis, ann,[!] MDCCXIV.
En ganska märkwärdig historia, hwarutinnan Guds faderliga omsorg och menniskors åtskilliga syndafall, korteligen, dock på det tydeligaste, liknelsewis föreställas. =(Rubr.)=/(Jesper Svedberg.) (Orrköping [!,= Norrköping] , tryckt hos : J.B. Blume 1773.).
En kortt swensk grammatica. Af biskopen i Skara, d. Jesper Swedberg skrifwen. Och, effter mongas åstundan, med kongl. frihet, och wederbörandes tilstånd, af trycket vtgifwen. I Stockholm hos Andr. Biörkman, kongl. acad. boktr. i Åbo.
En liten bok, innehållande ens christens tro och lefwerne. Vtdragen af d. Matth. Hafenrefferi här wedertagen scholebok. Och nu å nyjo förswenskad. Skara, tryckt af Anders Kiellberg, åhr 1714.
En prestmans plicht i thessa svåra pestilentztider : Hvar om presterskapet i Skara stifft velment påminnes af theras biskop.
Enchiridion lexici latino-svetici. In quo voces & phrases, quæ in Ludo literario minori ocurrunt, adducuntur & explicantur. In gratiam tironum, ut lingvæ rudimenta latinæ facilius percipiant, diligenter adornatum, a Jesp. Swedbergio. : Scaris, ann. 1713. excudit Andr. Kiellberg.
Festum magnum. Stora syndares store högtid, firad och beskrifwen af biskopen i Skara d. Jesper Swedberg. Skara, tryckt hos kongl. gymnas. boktr. Herm. A. Moller åhr 1724.
Gudelig påminnelse af thet, som vti sidsta prestamöte, åhr 1712. then 17, 18, 19. junii, vti christelig förtrolighet förnemligast afhandlat blef. Welment vpsatt och til thet wyrdiga presterskapet i Skara stifft, vtgifwen af theras biskop : Jesperus Swedberg. Tryckt i Skara af A. Kiellberg, åhr 1712.
Gudz barnas heliga sabbatsro; vti christeliga predikningar öfwer söndags och högtidzdags evangelierna, med kongl. maij:tz nådiga frihet, gudeliga förestellt af Jespero Swedberg ... Skara, tryckt af Anders Kiellberg. =1-2. 1710-12=.
Herrans namn! In nomine domini! =(Rubr.)=/(Jesper Swedberg.) =S. impr.=., I
Herre, ho tror wår predikan? I ett gudeligit bref, tå the fast sorgeliga tidender om the swenskas nederlag i Ukranien, i augusti månad innewarande åhr i wiszhet förspordes; Skara stiffts församlingar förestelt af theras biskop, Jesperus : Swedberg. Tryckt i Skara åhr 1709. [A. Kiellberg.].
Herre, signe du og råde
Jesper Swedbergs lefwernes beskrifning
Jesperi Swedbergii, d. & ep. Scar. Explicatio textuum dierum suppl. public. =(Rubr.)= [Skara, Anders Kiellberg.].
Jesperi Swedbergii ... Dextra sors docendi & discendi. Cum gratia & privilegio regio. Editio secunda. Scaris, ann. 1713. Excudit Andr. Kiellberg.
Jesperi Swedbergii ... Parentis optimi, canticum svecicum, vngdoms regel och ålderdoms spegel, ex ecclesiast: c. XII. latino carmine exhibitum ab Emanuele Swedbergio, filio. Scaris, typis Kielbergianis. Ann. MDCCIX.
Johannis Conradi Dürrii ... Enchiridion theologiæ moralis, in quo virtutes & officia hominis Christiani, tùm in genere tùm in certis vitæ statibus considerati, explicantur : in usum studiosæ juventutis, cura ac impensis Jesperi Swedbergii ... editum : cujus consilium, nec non theol. moralis necessitatem usumq: insignem. Oratio, ab ipso Upsaliæ d. 24. Octob. 1699. publice habita, operiq; præfixa, ingenue exhibet.
Kongl.maj:tz...bref angående 1.Inrikes ährenders fördelande i tre expeditioner : 2.Kongl.maj:tz högsta ombudzman. Högsta ombudzmannensbref. 1. Om thess egentliga embete. 2. Om eder och sabbatsbrotts hemmande. Biskopens påminnelse och åtvarnings skrifft ther om til thet vyrdiga presterskapet samt gymnasii och schole : betiente i Skara stifft.
Kongl.Maj:tz högsta ombudz mans helsosamma rettelser öfver några inritade missbruk emot kyrkiolagen : Jemvel biskopens i anledning ther af, samt kyrkiolagen, kongl.bref och förra visitationer, angelägna påminnelser til lärare och åhörare i thess sticht.
Levernesbeskrivning
Lexicon. In qvo voces latinæ, ebrææ et græcæ, nec non phrases difficiliores, qvæ in Ludo literario extant, fideliter explicantur. Studio auctoris diligenter constructum. Et in usum scholæ Scarensis, cum gratia & privilegio regio, editum./(Jesperus : Swedbergius.) Scaris, prælo Kiellbergiano. Anno MDCCXV.
Ludus literarius minor; in usum scholarum... : [Äfven med titel:] Mindre scholelek; med största flit, til scholornas nytto inrettad. Hvar med unge scholepiltar...lära, jemte latinen, vackra seder.
Ludus litterarius minor; in usum scholarum. Quo tirones, ex script. sacræ et optim. auctorum selectissimis sententiis, una cum lingva latina, bonos mores quasi ludendo discent. Nova et correcta editio. =Anon=. Gothoburgi, litteris Wahlstroemianis : 1789.
Några skiöna nya wisor, then första. Så gläd tigh tu yngling i tinom ungdom, &c. Siunges som: Du lilla fogel snäll, then andra. Från Nordens kalla hambn, then tredie. Det wijda willa haaf, &c. Kan siungas vnder sina egna lustiga melodier. : Tryckt i thetta åhr.
Någre gudelige psalmer; wid åtskilliga tilfällen, af biskopen i Skara, doct. Jesper Swedberg, tid effter annan vtgifne. Nu mera, med thesz goda minne och tilstånd tilsammans dragne, och af tryckrt [!] vtgångne: at i enskylt andacht gudeligen : brukas. Skara, tryckt af Anders Kiellberg. Åhr 1712.
Nu är en dag framliden
Pris vare Gud, som låter oss glada vakna opp Sv.ps 177
Rettmätigt heders försvar emot Urban Hiernes obetenckta skrifft emot thess Schibboleth, angående svenska språkets retta skrifart, upsatt och framgifvit åhr 1719 then 13. maji.
Säkra och bewerda helsomedel; samt oförliknelig läkedom emot pestilentien. The ther aldrig hafwa slagit fehlt, när the i god tro och gudzfruchtan äro brukade. Them en ypper läkiare vppenbarat hafwer. Med kongl. maij:tz nådiga frihet : vtgifne af Jespero Swedberg ... Skara, tryckt af And. Kiellberg, 1711. then 9. jan.
Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin.
Schibboleth. Swenska språketz rycht och richtighet. Med kongl. maj:tz nådiga frihet, och wederbörandes skärskodande och tilstånd, vpsatt och vtgifwit af Jesper Swedberg ... Skara, tryckt hos sal. Kiellbergs änckio, åhr 1716.
Sermones censuales. I. En vndersåtlig beskattnings predikan. II. Sweriges vndersåtares andeliga krighshielp. Hålne och vtgifne af Jespero Swedberg ... Med kongl. maj:tz frihet.
Sveriges beklageliga tilstånd uti ett öpet bref : Samt en gudelig böne-psalm, som i thenna fast bedröfveliga krigs-och pestilens tiden, i enskylt andacht kan brukas. Begge upsatt och församlingarne i Skara stifft...lemnad af theras biskop.
Swedberg, Jesper (1653-1735) Bref til alla som Gud fruchta
Swensk ordabok
Sweriges vndersåtares andeliga krigshielp, til thesz krigs-macht, när then i herrans Zebaoths namn, åhr 1712. vti augusti månad, for vtom landz emot konungens och riksens fiendar. Effter anmodan samlad och framgifwen af ... d. Jesperus : Swedberg. Skara, tryckt af Anders Kiellberg. Åhr 1712. then 29. augusti. Tå midnatten ther effter hördes en grufwelig och med förskreckelse longsam jordbäfning, at folcket waknade ther wid.
Trogen förmaning til Gudz lof och fruchtan; när then herlige seger högtideligen förkunnas skulle, som Gud alszmechtig, vnder hans excellences, kongl. rådets och feltmarskalckens ... Magni Stenbocks kloka anförande och tappra fechtande : then swenska krigsmachten, wid Gadenbusch i Meckelburg, then 9. decemb. åhr 1712, öfwer the danska och sachserna, i nåder förlänt hafwer. Gifwen Skara stiffts inwånare af theras biskop. D. Jesperus Swedberg. Skara, tryckt af A. Kiellberg. : Åhr 1713.
Ur Jesper Svedbergs psalmskatt : Bearbetningar.
Uskollisen opettajan ja sywästi surullisen sielun kanssa-puheita.
Uti din nåd, o Fader blid I dine hender, Fader blid
Vngdoms regel och ålderdoms spegel, af Salomos predik. XII kapitel, förestelt i ene wiso, med thesz förklaring, i twå predikningar, hålna til afsked i Vpsala åhr 1703. På egen kostnad til trycket befordradt, med kongl. may:tz nådigste : frihet, af Jespero Swedberg ... Tryckt i Skara åhr 1709. af domkapitl. boktryck. A. Kiellberg.
Vngdoms regel och ålderdoms spegel, förestält uthi en gudelig psalm, öfwer Salomons predik. 12. cap. Siunges medh sin egen thon. Såsom ock: Twenne andra wackra andeliga wijsor. =Anon. S. impr.=.
Notes: 
Sources: 
BOWKER
NTA
TEL