sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000061246558 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6124 6558
Name: 
Bedrosean, Mkhitʻar
Bedrosian, Mkhitʻar
Manuk Petrosean
Manuk Petrosian
Mchithar (Petrosean Sebastatzi)
Mechitar
Mechitar, Petro
Mechitar, Petrus
Mechitar (von Sebaste)
Mechitar (von Sivas)
Mechitar (z Sebasty)
Mechithar (van Sebaste)
Mechithar (von Sebaste)
Mekhitar (Abbé de Sébaste)
Mekhitar (da Pietro)
Mékhitar (de Sébaste)
Mekhitar (of Sebaste)
Mékhitar, Pierre
Mékhitar, Pierre Manoug
Mëkhitar (Sebastatsi)
Mëkhithar (Sebastatsi)
Mihitar (Sivaslı)
Mkhit'ar (Sebastats'i)
Mkhitar Sebastatsi
Mkhitʻar Appay
Mkhitʻar, Sebastatsʻi
Mkhitʻar, Sepasdatsʻi
Mxit'ar (Sebastac'i)
Mxit̕ar Sebastac̕i
Mxitʻar, Sebastacʻi
Peter Manug
Peter Mekhitar
Petrosean, Mkhitʻar
Petrus Mechitar
Pietro Mechitar
Sebastac'i, Mxit'ar
Sebastac'i, Mxitar
Sebastaci, Mxitar
Sebaste, Mechithar von
Sepastatsi, Mkhitar
Sivaslı Mihitar
Մխիթար Սեբաստացի
Dates: 
1676-1749
Creation class: 
cre
Creation role: 
author
editor
Related names: 
Albertus, Magnus Saint, 1193?-1280
Hōhannis, Sebastatsʻi
Mkhitʻarean Miabanutʻiwn i Venetik
Titles: 
Astowaçašownč Girk̕ Hnoc̕ Ew Noroc̕ Ktakaranac̕ Šarakargowt̕eamb Naxneac̕n Meroc̕ Ew Č̣šmartasirac̕ T̕argmančac̕։ Zor Zkni Amac̕ Bazmac̕։ Yami Tn. 1666. ew i t̕owin Hayoc̕. ṘČ̣ŽE. hramanaw Tn Yakobay Hayoc̕ Kat̕owġikosi glxakargel ew tnatel ës Latinac̕woc̕. naew zhamajaynowi hanowrc̕ groc̕ açašnčic̕ irerac̕ aṙënt̕er kargel tn Oskanay vrdpti erewanec̕woy. ew aṙaǰnov tpagrowt̕b i loys açeal։ Isk ayžm noynn lawagoyn t̕ġt̕ovk̕, aznowagoyn patkerōk̕, geġec̕kagoyn çaġkagrōk̕, zgowšagoyn srbagrowt̕b, ew bazmōk̕ çaxiwk̕՝ verstin tpagrowt̕b i loys açec̕eal, Ašxatasirowb ew ǰaniw Tën Mxit̕aray Vrdpti Sebastac̕woy՝ Abbay Hayr kočec̕eloy։
BAṘGIRK̕ HAYKAZEAN LEZOWI BAŽANEAL YERKOWS HATORS Yoroc̕ yaṙaǰnowmn or ē tpagreals ays, parownakeal gon yognaxowṙn bazmowt̕i[wn]k̕ baṙic̕ a[stowa]çašownč groc̕, ew ayloc̕ ereweli matenic̕ lezowagēt dprapetac̕: Mekneal i sma masnaworapēs՝ manraktit bac̕atrowt̕[eam]b anowank̕ kendaneac̕. tnkoc̕, akanc̕, čap̕owc̕, dramoc̕, gorçeac̕, ew ayloc̕ kahowc̕, ew karaseac̕։ Isk yerkrordowm hatori or handerjeal ē tpagril, hawak̕eal kan bazmowt̕i[wn]k̕ mnac̕ordac̕ baṙic̕. naew baṙgirk̕ arareal i grabaṙē yašxarhabaṙn, ew yašxarhabaṙē i grabaṙn։ Aylew baṙaran yatowk anowanc̕։
DOWṘN K̕ERAKANOWT̕EAN։ Ašxarhabaṙ lezowin Hayoc̕։
GIRK̕ K̕RISTONĒAKANI VARDAPETOWT̕EAN
Girkʻ eraneloyn Alperti or kochʻi Drakht hogwoy
Handēs amsōreay, hayagitakan usumnatʻertʻ
Hishatakaran erkhariwrameay hobelini.
Jayn K'ristosi ew hawatec'eal hogwoyn. -
K'erakanowt'iwn grabaṙ lezowi haykazean seṙi. -
K̕ERAKANOWT̕IWN GRABAṘI LEZOWI HAYKAZAN SEṘI։
Krtʻutʻiwn aghōtitsʻ : ěnd orum ew sharaktsʻi Otanawor aybbenakan aṛ Amenōrhnetsʻeal Koysn
Mechithar-Festschrift; zum 200. Todestage des Gottseligen Abtes Mechithar, Stifters der Mechitharisten-Kongregation, 1749-1949
Meknowt'iwn srboy Awetarani Teaṙn meroy Yisowsi K'ristosi ararec e*. -
Meknutʻiwn Grotsʻ Zhoghovoghin
Mkhitʻar, 1976?:
Mkhitʻar tōnagirkʻ: Eranashnorh Mkhitʻar Abbahōr Mkhitʻarean Miabanutʻean hrmnadiri mahuan 200erord taredardzi aṛitʻov, 1749-1949.
Nor ktakaran
Paradisus animae.
Patmutʻiwn Muratean ew Haykazean varzharanatsʻ ..., 1866:
Sebastatsʻi Mkhitʻar Abbahōr maremakanutʻiwně
Sei inni sacri di Mechitar di Sebaste in onore della SS. Vergine e di S. Antonio abate
Xokowmn varawc'. -
zzz. -
Աստուածաշունչ Գիրք Հնոց Եւ Նորոց Կտակարանաց Շարակարգութեամբ Նախնեացն Մերոց Եւ Ճշմարտասիրաց Թարգմանչաց։ Զոր Զկնի Ամաց Բազմաց։ Յամի Տն. 1666. և ի թուին Հայոց. ՌՃԺԵ. հրամանաւ Տն Յակոբայ Հայոց Կաթուղիկոսի գլխակարգել և տնատել ըս Լատինացւոց. նաև զհամաձայնուի հանուրց գրոց ածաշնչից իրերաց առընթեր կարգել տն Ոսկանայ վրդպտի երևանեցւոյ. և առաջնով տպագրութբ ի լոյս ածեալ։ Իսկ այժմ նոյնն լաւագոյն թղթովք, ազնուագոյն պատկերօք, գեղեցկագոյն ծաղկագրօք, զգուշագոյն սրբագրութբ, և բազմօք ծախիւք՝ վերստին տպագրութբ ի լոյս ածեցեալ, Աշխատասիրուբ և ջանիւ Տըն Մխիթարայ Վրդպտի Սեբաստացւոյ՝ Աբբայ Հայր կոչեցելոյ։
ԲԱՌԳԻՐՔ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ԼԵԶՈՒԻ ԲԱԺԱՆԵԱԼ ՅԵՐԿՈՒՍ ՀԱՏՈՐՍ Յորոց յառաջնումն որ է տպագրեալս այս, պարունակեալ գոն յոգնախուռն բազմութի[ւն]ք բառից ա[ստուա]ծաշունչ գրոց, և այլոց երևելի մատենից լեզուագէտ դպրապետաց: Մեկնեալ ի սմա մասնաւորապէս՝ մանրակտիտ բացատրութ[եամ]բ անուանք կենդանեաց. տնկոց, ականց, չափուց, դրամոց, գործեաց, և այլոց կահուց, և կարասեաց։ Իսկ յերկրորդում հատորի որ հանդերձեալ է տպագրիլ, հաւաքեալ կան բազմութի[ւն]ք մնացորդաց բառից. նաև բառգիրք արարեալ ի գրաբառէ յաշխարհաբառն, և յաշխարհաբառէ ի գրաբառն։ Այլև բառարան յատուկ անուանց։
ԳԻՐՔ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԴՈՒՌՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ։ Աշխարհաբառ լեզուին Հայոց։
Նոր կտակարան
ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԳՐԱԲԱՌԻ ԼԵԶՈՒԻ ՀԱՅԿԱԶԱՆ ՍԵՌԻ։
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV DNB LC
NTA