sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000066825559 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6682 5559
Name: 
Carl August Grevesmöhlen
Grevesmöhlen, C. A.
Grevesmöhlen, Carl August
Grevesmöhlen, Karl August
Grevesmöhlen, Karl August von
Grewesmöhlen, Carl August
Grewesmöhlen, Karl August
Dates: 
1754-1823
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Oxelberg, Pehr (1752-1821)
Sebell, Georg Peter (1768-1839)
Törneblad, Bengt Johan (1782-1820)
Titles: 
Bränn-spegeln. : Eller duellen emellan baron Ludvig Boye och en kokerska. Jemte flera bidrag till hans märkvärdiga historia. Dedicerad till Boycanska spegel-fabrikören herr Anders Lindeberg.
D.E.F. i financerna; eller Svar på några genom trycket utkomna Anmärkningar öfver A.B.C. i samma ämne. Ungt folk enfaldeligen att förehålla. =Anon.= Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1815.
Den högvälborne äre-skändaren. : Dramatiserad historie-målning. Prolog till banditen L.B.Galgenianos bastonnande och landsflykt. Dedicerad till baron Ludvig Boye.
En blick på tidens anda och närvarande moralité. Läsning för medborgare af alla klasser. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1815.
Förliknings-projekt till biläggande af anfalls-kriget emot judarne. I ödmjukhet tillägnadt judarnes antagonister, men i synnerhet herr revisions-sekreteraren baron Ludvic Boye & compani. Med porträtt. Andra upplagan. =Anon.= Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1815.
Förödelsens styggelse. : Juridisk hjeltedikt på oren prosa i fyra sånger, ingifven till K.Kammar-collegium d. 26 mars 1810 af Per Hambraeus, besvarad d. 3 april samma år af Carl A.Grevensmöhlen.
Försök till beswarande af kongl. swenska patriotiska sällskapets uppgifne pris-fråga om förmonligaste sättet, att anwända trädesjorden, m.m. Belönt med det utsatta priset och författadt af Carl August Grevesmöhlen ... Stockholm, tryckt : hos Carl Fr. Marquard, 1802.
Fråga, till fäderneslandets vänner: är en fullkomlig förbättring i svenska stats-författningen och i vissa andra allmänna anstalter, nu möjelig, och nödvändig? =Anon.= Stockholm, tryckt hos J.P. Lindh, 1809.
Gåtan, eller Fortsättning af samtalet på allmänna spelhustorget i kejserliga hufvudstaden Mareno. Andra delen. Öfversättning ur manuskriptet om den tungusiske kaimakan baron Jernskölds lefverne. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Carl Delén : 1810.
Grevesmöhliana. : [Förf. af Lorenzo Hammarsköld, Bengt Johan Törneblad m.fl.].
Handlingar, som upplysa rätta förhållandet med öfver-directeuren C.A.Grevesmöhlens mot Tull-styrelsen anförde underdånige klagomål.
Har controllen öfver uppbörds- och taxeringsmän blifvit de sednare åren med billighet utöfvad, och hvad kan vara orsaken till allmänna missnöjet emot kongl. kammar-rätten, samt huru kan detta verk beqvämligast förenas med kongl. kammar : collegium?. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1809.
K.Maj:ts och rikets Svea hof-rätts utslag uti ett ... till K.Hof-rättens pröfning öfverlemnadt mål angående det af .. öfver-directeuren ... : Grevesmöhlen anställda åtal emot en från protocolls-secreteraren ... Fredric Cederborghs boktryckeri ... utg. skrift kallad: Herr öfver-directeuren C. A.Grevesmöhlens porträt ... Gifvit ... d.12 oct.1815.
Kongl.Maj:ts och rikets Kammar-collegii bref och svar till Justitiä-cancellers embetet, ang. hinder för afgörandet af det i collegio emot öfver-directeuren Grevesmöhlen anhängige mål, dat. d.10 jan. 1810.
Lögn och drafvel föder elak afvel; eller B.J. Törneblads Tröste- och hugsvalelse-bref till sin jemmerlige correspondent. I anledning af skriften: Framtal gör efterqval. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.
Mina tårar wid Matts Perssons graf, riksdagsman från Näsgårds län och Folkärna socken i Dalarne, wid riksdagen år 1809: död i Stockholm den 20 dec. samma år. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1810.
Några allmänna grundsatser i finans och stats-ekonomi, jemte förslag till deras användande vid Sveriges närvarande penning-ställning./(Carl August Grevesmöhlen.) Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1815.
Några anmäkningar [!] vid de attester herr revisions-sekreteraren baron Boye i oträngdt mål genom trycket meddelat allmänheten, för att bestyrka sin betviflade moralité. =(Rubr.)=/(Carl A. Grevesmöhlen.) (Stockholm, tryckte hos Carl : Delén, 1815.).
Några oveldiga anmärkningar vid riksdags-fullmäktigens från Sigtuna stad herr G. Stabecks till borgare-ståndet ingifna memorial vid riksdagen i Stockholm år 1815, angående judarna. =Anon=. Stockholm, 1815. Tryckt i Marquardska tryckeriet.
Opartiska politiska tankar för och emot judarna, bevis att de utgöra en stat i staten, samt undersökning huru de skola, så fritt och gladt som möjligt, kunna hysas och dväljas i ett land, utan förfång och skada för andra undersåtare. : =Anon.= Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1815.
Påminnelser af Carl A. Grevesmöhlen, wid det af hans excellence m.m. herr grefwe Samuel af Ugglas till högloflige ridderskapet och adeln, den 22 september 1809, ingifne defensions-dictamen. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1809.
Påminnelser och tilläggningar, vid några nyligen utkomna politiska skrifter. =Anon.= Exemplar, inbundne à 12 skill. banco, säljas i tryckeri-boden, midt för kongl. posthuset. Stockholm, tryckte hos Johan Peter Lindh, 1809, huset n:o : 131, vid Lilla Nygatan.
Protokoll uti målet [mot boktryckaren C.Delsen och öfver-direktören C.A.Grevesmöhlen], rörande den af högl. : K. Justitiae-cancellersembetet tillförordnade action, i anledning af en från trycket utkommen skrift kallad: Svarta bröderne eller det föregifna religionsnitet.
Sällan värre, eller Besvär och påminnelser angående tull-styrelsen, ingifne till kongl. maj:t, den 13 okt. 1807 och 20 januari 1808. Af Carl August Grevesmöhlen. Stockholm, tryckt hos Carl Delén. På eget förlag. =1-2. 1809.=.
Sju bevis af 700:de. Att baron Boye är en öm make, en god medborgare, en ärlig säljare, en pålitlig köpare, och en ordhållig låntagare; samt att herr Grevesmöhlen deremot, enligt baron Boyes yttrande i sista skriften af den 7 december : är en låg och gemen lögnare. =(Rubr.)=/(Carl A. Grevesmöhlen.) (Stockholm, tryckt hos Cal [!] Delén, 1815.).
sju magra nöten, eller Några allmänna reflexioner öfver 1:o baron Ludvig Boye. 2:o herr Lorenzo Hammarsköld. 3:o herr B.J. Törneblad. 4:o herr regements-presten Erfrid Gravallius. 5:o herr renskrifvaren Olof Drak /fullmäktig/. 6:o, De : herr extra notatien [!] Walberg, och 7:o herr härads-höfdingen O.A. Bellander. Af Carl August Grevesmöhlen. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1815.
Spegeln, eller warnande målningar af wisza mennisko-karakterer; hämtade ur Lycurgi skrifter. Anon. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1809.
Stockholms norre förstads västra kämnars-rätts utslag uti tryckfrihets-målet emellan öfver-directeuren C.A.Grevesmöhlen och extra ordinarie cantzlisten B.J.Törneblad, angående skriften akllad Grevesmöhliana, 1,2,3 och 4 häftena.
Stockholms stads kämners-rätts [d.12 juli 1815 i tryckfrihets-målet [mot A.H.Kullberg] angående dagbladet Nya klubben eller Hvita bröderna.
Stridskrifter af och emot Grevesmöhlen. : 1809,1810.[1809-16].
Svarta bröderna, eller Det föregifna religions-nitet. Första öppningen. Pendant till Fjerde akten af baron Ludvig Boyes pin-historia. Af Carl August Grevesmöhlen. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1815.
Syndastraffet, eller Tredje basunen till doms öfver en del nya svenska litteratörer. Tillegnadt litteraturens hjeltemodige försvarare, välborne herr Lorenzo Hammarsköld. Af Carl August Grevesmöhlen. Stockholm, tryckt hos Carl Delén : 1815.
Tankar om stats-skulder och beskattningar, i anledning af ... Axel Hiertas uppgifna förslag. =Anon=. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1809.
Trettondedags-gåfwa till herr kammar-rådet Johan Eric Edman, af Carl A. Grevesmöhlen. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1810.
tryket utkomne skrifter hvarandra smädat ...
Und. besvär öfver K. Svea hof-rätts utslag af d. 19 jan. 1816; ingifna till K. Maj:t d. 7, 9 och 12 febr. af Carl August Grevesmöhlen.
Underdåniga anmärkningar, af Carl Aug. Grevesmöhlen, wid tull-arrende societetens fullmäktiges underdåniga förklaringar af den 7 och 28 september 1809. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1809.
Varg-gropen. Nya rättegångs-handlingar emot sjukhus-direktören Kullberg, extra notarien C.G. Walberg, baron Ludvig Boye, protokolls-sekreteraren Fredric Cederborg, med flere. Af Carl August Grevesmöhlen. Stockholm, tryckt hos Carl Delén : 1815.
Ytterligare protokoll uti målet ...
Notes: 
Sources: