sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000117988076 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1798 8076
Name: 
Ansis Leitāns
Leitan, A.
Leitan, Ans
Leitāns, A.
Leitāns, Ansis
Dates: 
1815-1874
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
translator
Related names: 
Häcker, Wilhelm Ferdinand
Hoffmann, Franz
Horn, W. O. von (1798-1867)
Kapff, Sixtus Carl von (1805-1879)
Meinhold, Wilhelm (1797-1851)
Müller, Wilhelm
Napiersky, Karl Eduard (1793-1864)
Plieninger, Gustav
Schmid, Christoph von (1768-1854)
Tālbergs
Titles: 
alte Fischer und sein Hund., Der
Ar acīm redzēts ceļš uz debesīm
Baron Bundulis jeb stahsts, kas parahda, kā teem, kas Deewu mihlē, wissas leetas par labbu nahk
Blumenkörbchen., Das
Bruņņeneeks Kahrlis Rahde : pasakka
Darbu-rullis pa mēnešiem, jeb mācība, kādi darbi saimniekiem ar savu saimi ikkatrā mēnesī pēc kārtas jāstrādā
Diw'reis peezdesmit un diwi bihbeles stahsti preeksch skohlahm un mahjahm
Eustachius, eine Geschichte der christlichen Vorzeit.
Geschwister von Marienthal.
Goda vīri
Gohda-wihri : Diwi stahsti
Grāfa Lielmāte Genoveva
Grahfa leelmahte Genowewa : jauks vecu laiku stāsts
Grāmatnieku prieks, jeb, astoņi stāsti, kas paskubina uz Dieva ceļiem staigāt
Īsa mācība, kā bites jākopj un jāaudzina
Īstena bērna mīlestība
Jehkabs un Kristihne
Jēkabs un Kristīne : jauks un derīgs stāsts, ko īpaši jaunekļiem par labu, iz vācu valodas pārtulkoja A. Leitan
Jēzus Kristus tas vienīgais patvērums, priekš tās nākamās Dieva dusmības
Kara lielskungs Eistakius
Labbas mahzibas, kristigeem namma-turetajeem dohtas no ta wissu-augstaka meistera
Laika-kaweklis pa seemas vakkareem
Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 2003:
Leelmahte Greetina : stahsts
Maria Schweidler, die Bernsteinhexe.
Pamācīšana, kā jasataisās uz Jezus svētu vakariņu
Patiesīgi stāsti par to, kā Jeruzaleme izpostīta
Puķķu-kurwihts : jauks stahsts
Puķu-kurvīts
Stāsti par kristīgu dziesmu taisītāju Georg Neimark
Stāsts, kas jaunām meitām der par mācību
Šveidlera Marija, jeb, Dzintara ragana
Taisnība pastāv, bet blēdīgs padoms kaunā beidzās
Tas ar azzim redsehts zeļschs us debbesim
Ustizzama bruhte Anniņa : stahsts, jauneem ļaudim un wiņņu wezzakeem par mahzibu
Uzticamā brūte Anniņa
Vecais zvejnieks un viņa suns
Wezs stahsts, kas derrigs par mahzibu dascheem
Wezzais sweineeks un wiņņa suns
Zeeniga Rihgas Jahņa draudses wezzaka Mahzitaja Heinrich Gottlieb Pehsch dsihwes-gahjums un behru-deena
Zilweka sirds, kahda ta irr, kad Deewa, gahdiba tur eekscha mahjo un kahda tad, kad us ļaunahm dohmam un darbeem dohdas
Zweimal zweiundfünfzig biblische Geschichten für Schulen und Familien.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LNB WKD