sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:000000002402979X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 2402 979X
Name: 
Gunning, J. H.
Gunning, J. H. (Jr)
Gunning, J.H. (sr)
Gunning, Johannes H.
Gunning, Johannes Hermanus
Gunning, Johannes Hermanus (Jr)
Dates: 
1829-1905
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
txt
Creation role: 
author
contributor
creator
Related names: 
Beets, Nicolaas
Gunning, J.H.
Gunning, Johannes Hermanus
Kingsley, Charles (1819-1875)
Kuenen, A. (1828-1891)
Kuenen, Abraham (1828-1891)
Lange, Albert de (1952-))
lid der gemeente, Een
Mietus, Leo (1958-)
Mietus, Lieuwe (1958-)
Schiller, Friedrich von (1759-1805)
Schiller, Johann Christoph Friedrich (1759-1805)
Schloemann, Adelheid
Tak, F.J. van der
Tideman, Jan (1821-1901)
Vreede, Albert Cornelis (1840-1908))
Titles: 
Adel in rang en hart een woord aan de Nederlandsche aristokratie
Beginsel en meeningen : proeve van beandwoording der vraag: 'Hoe gaat vastheid van beginsel met wisseling van meeningen samen?'
Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer, 23 Mei 1876
Blikken in de Openbaring
Brief van Johannes Hermanus Gunning (1829-1905) aan Johannes Hermanus Gunning (1858-1940)
christelijk wondergeloof, Het : eene reeks van beschouwingen
Christus de gekruisigde voor en in ons
D. Chantepie de la Saussaye over de Theologische Faculteit aan de Hoogeschool
Dante Alighieri, eene studie
Deze wereld of de toekomende? : een woord tot de gemeente : naar aanleiding van het oprichten van een standbeeld voor Spinoza
Discipelen des Woords toespraak gehouden in September 1883 ter opening zijner lessen
Eén doel, twee wegen : andwoord op de wedervraag: "is er geen oorzaak?" van Mr. G. Groen van Prinsterer
eenheid der Kerk, De : toespraak naar aanleiding der encycliek van Paus Leo XIII 'over de eenheid der Kerk', ter opening zijner lessen voor 1896/97
eenheid des levens, naar Spinoza's Amor intellectualis, De
evolutie der samenleving toespraak bij de opening zijner lessen 1895/96, De
Geestelijke opwekking (revival)
Geheel-onthouding, een eisch der Christelijke vrijheid
Gekomen tot hoogere bedeeling
geloof der gemeente als theologische maatstaf des oordeels in de wijsbegeerte van den godsdienst, Het
Gemeenschap met God
Glaube und Sittlichkeit : Vortrag am 10. August 1882 in der Barmer Festwoche gehalten über das Thema: "Keine wahre Sittlichkeit ohne den Glauben an Jesum Christum"
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap : eenige gedachten naar aanleiding van Dr. O. Pfleiderer's: Die Entwicklung der prot. Theologie, enz.
Gods raad met de volken : een woord tot de gemeente, na de tijding van onze eerste overwinning in Atchin
Goethe's Faust : eene studie
Gordel en wijnkruik, Jeremia 13:1-17 : gedachten over de zonde en hare ellende
Heel de kerk en heel het volk : gevraagd advies over de beste wijze van kennis te verspreiden omtrent de reorganisatie der kerk
Heilige Schrift, Gods woord, De : andwoord aan Dr. A. Kuyper, predikant te Amsterdam op zijn 'Confidentie'
J. A.Schuurman
Kerkelijk verband en zondagsscholen : een woord gesproken bij gelegenheid van een bidstond voor de zondagsscholen op den 20sten october 1873
Komt het op vroomheid des harten aan? : een woord ter opening zijner lessen : met een naschrift over onzen kerkelijken toestand
kruis des Verlossers, Het
Leven der menschheid en des menschen : eene divina commedia
leven van Jezus, Het : tafereelen uit het leven des Heeren
liefdegave voor een liefdewerk, Een
Lijden en heerlijkheid
Mede-getuigenis in zake het kerkelijk incident te Amsterdam
Mededeelingen aan de Hervormde Gemeente te 's Gravenhage
Nederlands weerbaarheid : een antwoord op de oproeping van het Centraal-Comité van den Nederlandschen Weêrbaarheidsbond
Nog eens
"Omdat en zooals het in den Bijbel staat" een woord van toelichting
Onze schuld tegenover de 'Gereformeerden'
oogst is groot, de arbeiders zijn weinige een woord over theologische studie en leeraarsampt aan de jongelingen in Nederland, De
Op Nebo's top : een oproep tot blijdschap : een geschrift uit het jaar 1879
Opmerkingen naar aanleiding van eene avondmaalsviering op Palmzondag 1863, te 's-Gravenhage
Overlevering en wetenschap met betrekking tot de evangelische geschiedenis, inzonderheid van de eerste levensdagen des Heeren
persoonlijk woord bij het gedenken aan 25-jarige evangeliebediening, Een
prediking van de toekomst des Heeren, De
profeeten in Israël, De
raad Gods, De : aanwijzing van den weg des heils : naar de volgorde van het "Vraagboekjen in woorden der Heilige Schrift"
Schiller's Taucher eene studie
Shakespeare's treurspelen, een wegwijzer naar het geloof
Spinoza en de idee der persoonlijkheid
Tien jaar onder verwaarloosden : mededeelingen bij gelegenheid van het tienjarig bestaan der Christelijke School voor Fabriekarbeidsters te Leiden
Toespraak over het goede en het gevaarlijke van christelijke vereenigingen...
Twee brieven : één aan Dr. J.C. Zaalberg, Pz., één aan Ds. W. Hoevers, voorafgegaan van een woord tot de gemeente
Uw koningrijk kome! afscheidsrede, den 3den Januari 1883 te 's-Gravenhage gehouden
Van Calvijn tot Rousseau
verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning, Jr. (1829-1905), De
Verstand of geweten? : twee van Dr. Zaalberg's toespraken
Verzameld werk
Voorstel omtrent eene dringende behoefte op het gebied der inwendige zending
Waarschuwing tegen verkeerde geestelijke bewegingen onzes tijds, tot de gemeente gericht
Waartoe verwonderd? : een kort woord tot toelichting van de jongste bewegingen op kerkelijk gebied, inzonderheid te 's-Gravenhage
ware levensgeluk, Het
Wat is het geloof? : eene overdenking
Werkelijkheid van den godsdienst een woord ter opening van den universitairen cursus van 1890/91
Wij mogen niet : een woord bij de nadering van de classicale vergaderingen in de Hervormde Kerk
woord over de inenting der pokken, Een : te 's Hage in Diligenti^a gesproken
woord over diakonessen-arbeid, Een
woord over sommige vereischten der hedendaagsche prediking
woord tot de christelijke gemeente over schoolonderwijs, Een
woord vooraf, Een ; [J. H. Gunning Jr.]
Wordt volmaaktheid trapsgewijze bereikt? : een woord ter opening der lessen over de zedenleer (1892/93)
Works.
wortel des kwaads ligt, ook voor een betere wijze van bedeeling, hierin dat onze kerk als kerk den naam des Heeren Jezus Christus niet belijdt, De : antwoord aan Ds. C. Beets, predikant te Arnhem
zedelijke grondslag der maatschappij, De : een en twintig lezingen gehouden aan de universiteit te Cambridge
Zelfstandigheid der gemeenten een woord tot de gemeente in de Nederlandsche Hervormde Kerk
Zestien stellingen betrekkelijk het stemrecht der gemeente, aan de gemeente ter overweging gegeven
Notes: 
Sources: 
BOWKER
NTA
TEL