sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000029716302 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 2971 6302
Name: 
Cock, ... de (Ds)
Cock, H. de
Cock, Hendrik de
De Cock, Hendrik
Hendrik de Cock
Hendrik de Cock (Dutch minister)
Hendrik de Cock (Nederlands theoloog (1801-1842))
Hendrik de Cock (reformierter Theologe)
Kok, ..
Dates: 
1801-1842
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Deddens, D.
Jans, Derk
Klok, Jacobus (1790-1859)
Knox, John (1505-1572)
Kok, F.A. (1803-1860)
Kok, Frederik Alberts (1803-1860)
Mugge, Wycher Harms
Mulder, T.E. (Veendam)
Scholte, H.P. (1805-1868)
Scholte, Hendrik Petrus (1805-1868)
Schuur, K. van der (1803-1876)
Schuur, Koene Sybolts (1803-1876)
Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk onder het Kruis
Themmen, J.B.
Titles: 
Acte van Afscheiding of Wederkeering Ulrum 1834
Adres ingediend aan Zijne Majesteit den Koning, en opwekking der gemeente tot de heiliging van eenen algemeenen Dank-, Vast- en Bededag
Beantwoording der brief, van de Gemeente van Zwolle
beest en de Roomsche afgoderij weer opnieuw verdedigd, doch ook weer opnieuw wedersproken en wederlegd naar Gods Woord, en tevens hier en daar ook aangewezen de gelijkmatige dwaasheid van den valschen profeet, ja, hoe deze hierin soms het beest nog overtreft, Het
Besluiten van de Nationale Dordsche Synode : gehouden in den jare 1618 en 1619 te Dordrecht
Boetbazuin
Brief van D. Hoksbergen, over den tegenwoordigen verdorvenen kerkstaat en de verbastering van het schoolwezen
Dagon onzer dagen (de afgod van Asdod, waaraan onze evangelische gezangen niet ongelijk zijn), gevallen voor de Arke des Heeren, en weder opgerigt, valt voor de tweede reis, en breke het hoofd en de beide handpalmen!, De
Eene korte verklaring van den kinderdoop, in vragen en antwoorden : benevens een gedeeltelijk overgenomen brief aan de Afgescheidenen
Eene zamenspraak tusschen een' vader en zoon, over deze tegenwoordige tijden, tot onderrigting en bestiering
Ernstige en hartelijke toespraak aan mijne Landgenooten in deze zorgvolle en droevige dagen, vooral met betrekking hunner eeuwige belangen
Hartelijke toespraak aan Nederlandsch volk, 't welk in hun tijdelijk en eeuwig heil belangstelt
Kort begrip der Christelijke religie, voor hen die zich willen begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal
Kort begrip der institutie, of Onderwijzing der christelijke religie, van Joannes Calvinus : waarin, op de tegenwerpingen der tegenpartijen, korte, nogtans zeer vaste en sterke verantwoordingen gesteld worden
leer der waarheid en de ware godvrezenden, aangerand door den heer Brouwer en Reddingius, en beschermd en verdedigd door H. de Cock
Leiding des Heeren
Noodige waarschuwing en tegengift tegen het gruwelijke boek, De dweeper getijteld, waardoor de ware godsdienst en de ware godvreezenden gedreigd worden met uitbanning en vervolging
Ootmoedig smeekschrift van de geloovigen der provincien Groningen en Drenthe : aangeboden aan Zijne Majesteit onzen geëerbiedigden Koning en de hooge overheden onzes vaderlands, in hunne verdrukking
Openlijk protest, tegen zeker blaauw boekje, in de maand novemb. 1833 uitgegeven bij M. Smit 't welk vol is van zielverdervende dwalingen en verpestende gronden, begunstigd en aangeprezen zoo daar als elders, door hoogweerwaarde en geleerde zoowel, als door niet eerwaarde en domme bestrijders van s' Heeren kerk en gemeente, benevens eene openlijke uitdaging aan den schrijver om zijn naam bekend te maken en het licht niet te vlieden ...
paar brieven, uitgegeven ter opheldering der waarheid en ter wederspreking van den laster dezer dagen, Een
Prentbijbel van G. Benthem Reddingius..., De
Punten van reformatie
sluwe en listige raadslagen van de drie Achitoffels onzer dagen, Engels, Le Roi en Cramer van Baumgarten, door Absalon den wederspannigen en ontaarden zoon van David, verworpen tot zijn eigen val en verderf, De
Smeekschrift aan de hoogmogende heeren Staten Generaal, van het Koningrijk der Nederlanden.
Toespraak en uitnoodiging aan de geloovigen en ware gereformeerden in Nederland
Twee brieven, of Beschuldiging van Ds. H. de Cock, beantwoord
Verdediging tegen de aanvallen op de ware gereformeerde kerk en mij gedaan, door onderscheidene dwaal-leeraren dezer provincie, die hunne dwalingen zich niet meer schamende openlijk voor dezelve uitkomen en meer of minder toonen, in plaats van leiders verleiders, in plaats van herders grijpende wolven te zijn
Verdediging van de ware gereformeerde leer en van de ware gereformeerden, bestreden en ten toon gesteld door twee zoogenaamde gereformeerde leeraars, of De schaapskooi van Christus aangetast door twee wolven en verdedigd
Verder berigt nopens mijne verantwoording voor de synode mijner conditioneele veroordeeling en mijne verdere pogingen tot herstel van Gods waarachtigen dienst
Vervolg van het vriendelijk antwoord aan den kleinen vriendenkring
Verzamelde geschriften, 1984- :
Verzameling van eenige brieven der geloovigen ten blijke hunner overeenstemming
Voorloopig berigt aan mijne gereformeerde geloofsgenooten, nopens mijne verantwoording en de onredelijke handelwijze van het provinciaal kerk-bestuur ten mijnen opzigte, waaruit het tegenwoordig willekeurig en tijranniek gezag onzer kerkelijken, in tegenstelling van de regten der Gereformeerde Kerk, ons gewaarborgd bij art. 7 van onze door het goed en bloed onzer voorvaderen gekochte geloofsbelijdenis, blijken kan
Vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis en de waarheden des Bijbels : ten vervolge op Borstius
Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de belijdenis des geloofs : onlangs door een onbekende nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te stijven in hare verkeerde gedachten nopens, en vervolging van de ware gereformeerden, en de gereformeerde leer te verkeeren in een bajert van verwarring, en in plaats den waarachtigen dienst van God, den afschuwelijken kalverdienst des vrijën wils op te rigten
Werkingen van Gods Genade en Geest te Bunschoten en Spakenburg
Works.
zoogenaamde evangelische gezangen
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL