sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000051524016 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 5152 4016
Name: 
Gadd, Pehr
Gadd, Pehr Adrian
Gadd, Petrus Adrianus
Gadds, Pehr A.
Pehr Adrian Gadd
Pehr Adrian Gadd (botaniste, économiste)
Dates: 
1727-1797
Creation class: 
Computer file
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Åbo akademi (1640-1827)
Fenckell
Frenckell
Lilius, Martin
Malleen, Jacob (1745-1816)
Mennander, Carl Fredrik (1712-1786)
Merckell, Jacob (1719-1763))
Sanmark, Carl Gustaf
Ursinus, Jacob Johan
Widenius, Ephraim
Wijnqvist, Gustav
Titles: 
=Upmuntran och underrättelse til nyttiga plantagers widtagande i Finland. 1-12. 1763-78.=.
Academisk afhandling om allmänna lagens upmärksamhet vid plantagers inrättande och vård i Sverige
Academisk afhandling om medel at underhålla och öka skogväxten i Finland
Anmärkningar mineralogiske och oeconomiske om demanters rätta art och beskaffenhet
Aphorismi philosophici de morbis plantarum quos... sub umbone... Dn. Nicolai Hasselbom,... publicae candidorum censurae... submittit... Petrus Adrianus Gadd,... die 9. julii 1748...
Disquisitio chemica palingenesiæ zoologicæ. : [Diss. Resp. H.G.Borenius.].
En dygdig enighet, anmärkt såsom medel til Swea rikes beständiga wälmågo, då öfwer deras konglige majestäters högst hugneliga kröning, som i Stockholm högtideligen firades den 26 novemb. 1751. en allmän underdånig fägnad blef wid kongl. : lärosätet i Åbo uttolkad af Pehr Adrian Gadd. ... Stockholm, trykt hos Lars Salvius 1752.
Finska ängskötselens hinder och hjelp; med wederbörandes tilstånd wid kongl. lärosätet i Åbo, förestälte af Pehr Adrian Gadd [...] samt under des inseende såsom et academsikt snilleprof, förswarade af Johan Henrich Hallenberg, tawastlänning, den [16 juni] 1757. i academ. öfre lärosal.
Försök at utmärka rätta såningstiden för de i Norden brukelige sädes-arter. : [Diss.Resp.Joh.Herm.Gadd.].
Försök med färge-stofter, som vid manufacturer nyttjas til gul färg och i synnerhet om Solidago canadensis.
Försök til en chemisk och metallurgisk afhandling om tennets och dess malmers beskaffenhet
Försök, til en oeconomisk beskrifning, öfwer Satacunda häraders norra del, som innehåller anmärckningar i geographie, antiquiteter, physique, historia naturali, och oeconomie &c. Jemte nödige figurer. Framgifwit af Pehr Adrian Gadd. : ... Stockholm, tryckt på Lars Salvii kostnad. År 1751.
Försök til en politisk och oeconomisk afhandling om näringarnas samband och medvärkan på hvarandra, med vederbörandes samtycke, under [...] Pehr Adrian Gadds inseende, utgifvit och försvaradt af Fredric Brandell, stockholms-bo. År 1772 den 27 maji i Åbo.
Försök til en systematisk inledning i swenska landt-skötselen; lämpad efter rikets nordliga climate, och grundad på rön, försök och anmärkningar, i natural- historien, physiken, chemien, samt den allmänna och enskilta oeconomien; författad : af Pehr Adrian Gadd ... =Stockholm. 1- 3. 1773-77=.
Historisk och psysico-oeconomisk beskrifning öfver Bergquara gods i Småland. : [Diss. resp. J. Lindvall].
Hydrologiskt försök om beskaffenheten af Finlands fjäll- och kjällwaten, med philosohiska facultetens tilstånd wid kongl. academ. i Åbo, under [...] Pehr Adrian Gadds inseende, til allmän granskning öfwerlämnad af [...] Gustav Wijnqvist, åbo-bo. Den 6. junii f. m. på acad. öfre läro-sal år 1772.
I.G.N. Chemico-entomologisk undersökning om sättet at utrota och förminska Sädes-masken, med vederbörandes samtycke
Inledning til mineral-historien öfver Åbo läns norra del. : [Akad.avh. Resp.: J.Fr.Glasberg.].
Inledning til sten-rikets känning, efter samlade rön och anmärkningar, academiske ungdomen til tjenst, författad och utgifwen af Pehr Adrian Gadd. ... Åbo, tryckt i Frenckellska boktryckeriet år 1787, på egen bekostnad.
Inledning til Tavastlands mineral-historia, förra delen. Med philosophiske facultetens bifall under ... Pehr Adrian Gadds inseende, för lagerkransen utgifven och försvarad af Martin Lilius, Satacundensis. Vid kongl. academien i Åbo den [20] maji 1789.
J.G.M. Tankar om schäfferiernes aphielpande i Finland ... 1762:
Meditationes de flore scientiarum in patria promovendo. : [Diss.Resp.Daniel Hirn.].
Metallurgisk afhandling om myrjärnets tilvärckning. : [Resp.Johannes Agander].
Observationes mineralogico metallurgicæ de monte cuprifero Tilas Wuori quas suffragio amplissimi ordinis philosophici in illustri ad auram fennonum atheno praeside ... Petro Adriano Gadd ... pro gradu publico examini submittit stipendiarius regius Jacob Malleen ... Tavastia Fenno horis ante meridiem solitis in auditorio majori die XIX. Junii anni MDCCLXIX.
Observationes physico-oeconomicae, in septentrionali praetura territorii superioris Satagundiae collectae, qvas cum consensu amplissimae fac. phil. aboënsis, sub praesidio Caroli Friderici Mennander [...] examinandas sistit Petrus Adrianus Gadd, tavastens. Ad diem iv. decembris ao. mdccxlvii.
Oeconomisk Underrättelse, at p°a Hoardwalls-Ängar Igenom lämpeliga wäxter Befrämja den Mä*. -
Om ursprunget, beskaffenheten och nyttan af kärr, måssar och morasser i Sverige.
Ovälduge tankar, om jordens svedande och kyttande i Finland; senare delen, med wederbörandes tilstånd wid kunglige lärosätet i Åbo, til allmän skärskådan yttrade af Pehr Adrian Gadd [...] och som et academiskt snille prof, i stora lärosalen därstädes försvarade af Pehr A. Bartholin, söderfinne. Den 8. april 1754.
Parasit-Copepoder i Finland, af Pehr Gadd
Physico-oeconomisk afhandling, om uplanningars beskaffenhet i Finland.
Prudentia principis in mutandis legibus oeconomicis, breviter delineata
Rön gjorde vid silkes-afvelens införande i Finland.
Rön och försök med murbruk och ciment-arter.
Rön och undersökning i hvad mån insecter och zoophyter bidraga til stenhärdningar.
Rön om beskaffenheten och nyttan af den röda färg, som finnes i Hypericum eller johannis örten.
Rön om höstkälens olika verkan i åkerbruk och plantager.
Rön om skiffergångarna i Finland och takskiffer i dem.
Strödda tanckar om försiktighet vid finance-verks inrättande uti samhällen, med vederbörandes bifall, under [...] Pehr Adrian Gadds inseende, för lager-kransen til allmän undersökning upgifna af Johannes Joh. Micrander Ö. G. I Åbo academiens öfre lärosal den 4. julii efter middag. 1763.
Strödde anmärkningar til uplysning i svenska lagfarenheten. : [Akad.avh.].
Strödde chemiske anmärkningar, i juris prudentia opificiaria, första delen utgifven med vederbörandes samtycke och vid kongl. lärosätet i Åbo, försvarad under [...] Pehr Adrian Gadds inseende, af Johannes Smaleen, tavast-länninge. I auditorio chemico på vanlig tid f. m. den 19 junii 1771.
Svar, på den Kongl. Vetensk. academien framstälda fråga, för år 1765, Hvilka författningar äro de bästa, at underhålla tilräckelig tilgång på skog här i riket?
Svar på frågan, hvilka äro svenska climatets förmoner och olägenheter, i anseende til allmänna och enskilda hushållningen, i jämförelse emot andra länder? Hvilken fråga, af kongl. vetensk. academien blef upgifven, år 1764. Stockholm : tryckt hos direct. Lars Salvius.
Swar, på den af kongl. wetenskaps academien för år 1763 framstäldte frågan: hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter ur landet? Och genom hwilka författningar kan det bäst förekommas? Gifwit af en Gammal : Swensk. Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1765.
Tal om den våda och fara för Svea rikes frihet och sjelfständighet, hvarifrån det, igenom konung Gustaf den III blifvit frälst och räddat; hållit i anledning af den emellan Sverige och Ryssland uppå Verelä slätt den 14. augusti 1790 : slutna freden i Åbo kongl. academiens öfre- lärosal den 9 november 1790. Af Pehr Adrian Gadd ... Åbo, tryckt i Frenckellska boktryckeriet.
Tal om medel, at vidare främja chemiska vetenskapers tilväxt och nytta i borgerliga samhällen, hållit vid Laboratorii chemici högtideliga invigning i Åbo d. 13 april 1764.
Tankar om nödvändigheten af oeconomisk kundskap för lagstiftande magten. : [Diss.Resp.Johan Timm.].
Tankar, om skadeliga fråstnätter, och fråstnästens upodling; grundade på physiske principer och flere års rön och anmärkningar. Yttrade af Pehr Adrian Gadd ... Stockholm, tryckt hos Pet. Jör. Nyström. 1758.
Underdånigste tal, hållit i hans kongl. maj:ts höga närvaro, då et academiskt lärdoms prof om kärleken til fäderneslandet uti kongl. Åbo academiens öfre lärosal den 29 maji 1775 allmän granskning understäldes, af Pehr Adrian Gadd ... : Tryckt i Åbo hos Johan Christopher Frenckell på dess förlag och kostnad år 1775.
Underdånigt fägne-tal, om swenska frihetens öden och de regenters höga egenskaper som den stadgat och förwarat; til åminnelse af deras kongliga majestäters konung Gustaf III. och drottning Sophia Magdalenas högsthugneliga krönings-fäst; : hållit i kongl. Åbo academiens öfre läro-sal d. 29 maji 1772. Af Pehr Adrian Gadd. ... Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, hos Henr. Fougt, 1772.
Underrättelse om färge-stoften veides plantering och ans i Finland, grundad på flere åhrs rön och försök, som, wid de publique oeconomiske planteringarne i Åbo blifwit anstäldte, af ... Pehr Adrian Gadd. Åbo, tryckt hos directeuren och : kongl. boktryckaren i stor-förstendömet Finland, Jacob Merckell, åhr 1760.
Undersökning chemisk och oeconomisk, om medel til saltpetter sjuderiernes förbättring och upkomst i riket
Undersökning om de fölgder, hvarmed inhemskt språks förakt verkar på folkets seder: med tillämpning på svenska folket i synnerhet. =Anon=. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1770.
Undersökning, om de förnämsta orsaker til miszwäxt på säd i Finland, jämte upgift och underrättelse, huru de framdeles må afböjas och förekommas. Anstäld och författad af Pehr Adrian Gadd ... Åbo, tryckt hos kongl. acad. boktryckaren : J.C. Frenckells encka, år 1782.
Undersökning om Nyland och Tavastehus län i anseende til dess, läge, vidd, climat, våhr-floder, sjöar och vatuleder, naturs förmåner och brister, näringar, folkrikhet, politie och cameral försattningar : första delen
Undersökning om orsakerne til flod-vatnets öfversvämningar i Finland.
Undersökningar i hvad mån nya navigations-leder och köpingar i Finland äro nödiga. : [Ak. afh. Resp.] N.G.Brander.
Vain hyödynkö tähden ?
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NUKAT SELIBR SUDOC WKD