sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000080894921 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8089 4921
Name: 
Hoekstra, J.
Hoekstra, Jarich
Hoekstra, Jarich Freark
Jarich Hoekstra
Dates: 
1956-
Creation class: 
article
cre
Language material
Manuscript language material
Nonmusical sound recording
Text
Creation role: 
author
contributor
editor
translator
writer of accompanying material
Related names: 
Bremer, Harke (1955-)
De Hann, Germen J.
Gorter, Durk (1952-...)
Goscinny, ... (1926-1977)
Goscinny, René (1926-1977)
Groningen
Haan, Rienk de (1943-)
Hansen, Theodor Heinrich Fürchtegott (1837-1923)
Institut für Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine Sprachwissenschaft (Kiel) Affiliation (see also from)
Jensma, Goffe (19..-....))
Uderzo, A. (1927-)
Uderzo, Albert (1927-)
Visser, W. (1959-)
Visser, Willem (1904-1973))
Visser, Willem (1959-)
Titles: 
Alles is fleurich, ik bin it mei : on the comitative particle 'mei' in Frisian and its counterparts in the other Germanic languages
Besprek: Gereon Janzing, Das Friesische unter den germanischen Sprachen
Brief van Karel Ferdinand Gildemacher (1946-) aan Jarich Freark Hoekstra (1956-)
Bywurden fan tiid op -s
De- en it-wurden yn it Frysk
Dental mutation ('Dentalumlaut') in Frisian and other languages on the North Sea Littoral
Dr. Ommo Wilts in den Ruhestand verabschiedet
Enige sprachliche Bemerkungen zum Langenhorner Alexandriner
Erasmus Montanus eder Rasmus Berg
ferhaal fon Asterix de Goljer, Un
Fering-öömrang gid(dat) "feraftif(ei)"
Fering 'tu'-infinitives, North Sea Germanic syntax and universal grammar
Ferlytsing en syn njonkenkategoryen
Friesisch im Sprachkontakt am Beispiel der nederländisch-nordfriesischen Transferenz
Frouwepenje, De
Frysk fernimme as in a.c.i.-tiidwurd
Fryske nammen foar de Asio flammeus (Pontoppidan), De
Fryske wurdfoarming
Goaten, De
gouden sichte, De
Grüße aus Nordfriesland: zur Begrüßung und Verabschiedung im Nordfriesischen
Hâld faasje!
Iampck ist en iette iamcker wirtet mecke: jitris oer it komôf fan Nijfrysk jamk
Ig-tiidwurden en g-tiidwurden
Ik woe ik ien zoepke hie : winskjende sinnen sûnder dat yn it Midfrysk
In dei of trije : tusken leksikon en syntaksis
In dei út it libben fan in deade mosk
In Nijwesterlauwerskfryske wjergader fan Aldfrysk (hona) etsel '(hoanne)spoar'
Is Midfrysk, Nijfrysk (be)beskje "(be)kleie" in spoekwurd?
It augmint yn gearsettingen fan it type VN
It Frysk yn 'e deiboeken fan Lieuwe Jans de Jong (1825-1855)
It Frysk yn it nije etymologisch woordenboek van het Nederlands : de kâns fersitten
It lân dêr't alles oars is
Jö Käst
Kasusmarkierung von Eigennamen im Festlandnordfriesischen und in anderen westgermanischen Dialekten, Die
Knipselmap mei artikels oer en fan Jarich Hoekstra
Koai, koanjert, koait : oer in skift nammen foar it tipelhoutsje
Komitativen, kongruïnsje en de struktuer fan ynfinityfsinnen
Leffert : in heldedicht yn tolve sangen
mishipte autobiograaf, De : in tematyske analyze fan Jan Wybenga syn 'Moai waar en lange dagen'
Morfologyske tûkelteammen by de leksikale útwreiding fan it Frysk
Muar stolt, muar last tu stridjen : ein Interview mit Prof. Dr. Jarich Hoekstra
Nijfrysk heardich, heurich, herrich, Nijheechdútsk heiter
Nora
Oer it ûntstean en de skruktuer fan 'e 19de-ieusk Nijfryske konstruksje 'it drok praten hawwe'
Oer it ynfoegjen fan t/d tusken s/z en r
Omkearing en efterhelling : ta de partikels werom en wer
On the impersonal pronoun 'men' in Modern West Frisian
Orientation in Frisian studies
Pitje Patje!
poppehûs
Preposition stranding and resumptivity in West Germanic
'Pro'-drop, clitisering en voegwoordcongruentie in het Westgermaans
progressive in West Frisian and North Frisian, The : similarities and areal differences
Pronouns and case : on the distribution of Frisian 'harren' and 'se' 'them'
R-ynfoeging yn it Wangereagersk
"Read om 'e holle" en andere AP̂D̂P-verbindingen in het Fries
Sa en net oars of : waar vergelijking en ontkenning elkaar ontmoeten
Salverda, tink? : ta ûntjouwing fan it epistemyske tuskensintsje tink ik yn it Frysk
Some implications of I-to-C-movement in Frisian
Standard West Frisian
Studies in West Frisian grammar : selected papers by Germen J. de Haan
syntax of infinitives in Frisian, 1997:, The
T-deletion before suffix-initial st in modern West Frisian
Ta Aldfrysk 't(h)riuch' njonken 't(h)ruch' 'per'
Ta de fryske syntaksis : lêzingen fan 'e Syntaksisdei fan it Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy op 7 april 1984 ...
Ta de nedich-konstruksje yn it Frysk
Ta de ûntjouwing fan 'e genityf yn it Fering-Öömrang
Ta Gysbert Japicx kryet, krie't (3 sg. praes. fan krite)
Ta it stamlûd fan Nijfrysk húnje/hune
Ta nut fan 't algemien (Tot nut van 't algemeen)
Transitive pronouns and gender syncretism in Fering-Öömrang (North Frisian)
Trijetiidwurdkonstruksjes
[Tsjustere Brulloft oersettting fan Jonk Bradlep fan Ellin A. Nickelsen (1956-)
Twenty-nine smiles for Alastair Freundesgabe für Dr. Alastair G. H. Walker zu seinem Abschied von der Nordfriesischen Wörterbuchstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am 4. Juli 2013
Uwz âlde Friez'ne tonge, de Halbertsma's jonges en andere genitiefconstructies in het Fries
'Verb second' en de 'imperativus pro infinitivo' in het Fries
Weimarer Konversationen, Die : onnerreesingä aaf Freesk (1760)
Wêrom brekt [o.ǝ] ta [wa]?
West Frisian quantifier system and the 'mass only' puzzle, The
Westerlauwerskfrysk etymologysk griemmank (I-II)
Zu einem Problem der Frisistik : der Übergang der Präs. Plur.-Endung -'ath' zu -'a'
Zum Suffix -(l)is, -els, -sel in der nordfriesischen Mundart von Föhr und Amrum: formale Aufspaltung, semantische Differenzierung und Übercharakterisierung
Zur niederdeutschen Sprachschicht im Westfriesischen
Zwei halligfriesische Komödien von "Heinrichs"
Contributed to or performed: 
JOURNAL OF COMPARATIVE GERMANIC LINGUISTICS
Notes: 
Zsfassung in niederländ. Sprache
Univ., Diss., 1997--Groningen
Sources: 
BOWKER
NTA
TEL
ZETO